El Reial decret llei 5/2023, publicat el 29 de juny, introdueix canvis significatius en les lleis laborals, especialment pel que fa a la conciliació de la vida familiar i professional, en línia amb el projecte de llei famílies i la Directiva UE 2019/1158.

A continuació destaquem les principals novetats:

1. Dret a la no discriminació:

 • Les persones treballadores tenen el dret de no ser tractades desfavorablement per exercir els seus drets de conciliació.

2. Adaptació de la jornada laboral:

S’atorga el dret a sol·licitar mesures de treball flexible per a la cura de:

 • Fills majors de dotze anys.
 • Cònjuge o parella de fet.
 • Familiars fins al 2n grau de consanguinitat de la persona treballadora.
 • Altres persones dependents que convisquin en el mateix domicili.

3. Nous permisos retribuïts:

 • S’amplia l’àmbit dels familiars que donen dret a permisos retribuïts.
 • S’estén el permís per matrimoni a parelles de fet.
 • S’estableix un permís de fins a cinc dies per malaltia greu o accident de familiars iconvivents.
 • S’introdueix un permís de dos dies per defunció de cònjuge o parella de fet.
 • Es permet fins a quatre dies a l’any per a situacions de força major relacionades ambfamiliars.

4. Permís parental no retribuït:

 • Les persones treballadores tenen dret a un permís parental de fins a vuit setmanes per a la cura de fills menors de vuit anys. Aquest permís pot gaudir-se a temps complet o parcial.

5. Conciliació en l’empresa:

 • Quan tots dos progenitors sol·licitin permisos de lactància, reducció de jornada o excedència, l’empresa pot limitar el gaudi simultani i proposar un pla alternatiu.

6. Excedència per cura de familiar:

 • S’amplia l’excedència per cura de familiar al cònjuge o parella de fet i familiars de la parella de fet.

7. Causes de nul·litat de l’acomiadament:

 • Es consideren nuls els acomiadaments relacionats amb l’exercici dels drets de conciliació, permisos retribuïts i adaptació de jornada, tret que es demostri la seva procedència.

8. Altres novetats laborals:

 • Es posposa la cotització a la Seguretat Social dels becaris fins a l’1 de gener de 2024, amb un màxim de 5 anys de conveni especial.

Per a més detalls i aclariments, estem a la seva disposició. Posi’s en contacte amb nosaltres, l’ajudarem en el que necessiti: https://www.sellaresga.com/contacto/