Particulars

Serveis per Particulars

Serveis dissenyats i pensats per solucionar les relacions de les persones amb les administracions locals, autonòmiques i estatals. Igualment facilitem les relacions patrimonials entre propietaris i inquilins, així com, orientem i assessorem en aquells productes de seguretat i protecció a les persones.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques – IRPF

Impost sobre el Patrimoni

Prestacions de la Seguretat Social:

jubilació, viduïtat, invalidesa

Successions, herències, testaments i donacions

Estrangeria:

permisos de residència, reagrupació familiar, legalització de documents i obtenció de certificats

Assegurances:

• Accidents

• Vida

• Llar

Gestoria:

• Certificats i tràmits administratius

• Tramitació d’expedients hipotecaris

• Contractes d’arres, compravenda, hipoteca, cancel·lació de càrregues

• Testaments, certificats de defunció, darreres voluntats

• Tràmits Registre Civil

• Assessorament ruptura matrimonial de mutu acord sense fills a tramitar davant Notari

• Tramitació escrits, al·legacions i recursos davant l’administració tributària

• Tramitació ajornaments i fraccionament de deute tributari

• Vehicles

Altres serveis d'Assessoria

Serveis d'Assessoria per a Empreses

Especialistes a assessorar les empreses en els àmbits fiscal, comptable i laboral. Ens ocupem de tots els aspectes relacionats amb les declaracions tributàries, la comptabilitat, la nòmina i la contractació de treballadors.

Assessoria per a Autònoms i Professionals

Com a gestoria de l’empresari autònom i del professional lliure, ens ocupem de tots els aspectes relacionats amb les declaracions tributàries, llibres estimació directa, nòmina i contractació de treballadors.

Assessoria per a Particulars

Serveis dissenyats i pensats per resoldre les relacions de les persones amb les administracions. Igualment facilitem les relacions patrimonials entre propietaris i llogaters.