Actualment esteu veient Ajuts per contractar talent jove i altres

Ajuts per contractar talent jove i altres

Si necessita ajuda per a contractar personal, l’informem que el SOC ha posat en marxa dos programes d’ajudes a la contractació per a implusar la reactivació socioeconòmica:

Programes per al foment de la contractació de persones joves (menors de 30 anys)

Requisits de les persones participants

Persones joves majors de 16 anys i menors de 30 anys que estiguin inscrites al SOC com a DONO  i que tinguin capacitat per formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.

En el cas de contractació en contracte de pràctiques, cal acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

Tots els requisits i les condicions s’han de poder acreditar el dia hàbil laborable immediatament anterior a l’inici del contracte.

Característiques de la contractació i els ajuts

Contractes amb durada mínima de 12 mesos i a temps complet.

El nombre de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària per aquesta convocatòria d’ajut, no pot ser superior a 5 ni superar el 50% de la plantilla de l’entitat beneficiària, excepte quan es tracti d’una persona física o jurídica que tingui fins a 1 persona contractada. En aquest supòsit, el nombre de contractes subvencionables serà, com a màxim, 1.

Terminis

Les sol·licituds es podran fer des de l’endemà de la publicació de la Resolució al DOGC i fins el 30 d’abril de 2022.  

Els contractes que podran ser objecte de subvenció està previst que siguin contractes subscrits des de 1 MES abans de la publicació de la Resolució i fins el dia 01/04/2022.

 

Requisits de les empreses

Entre d’altres, estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb les administracions públiques i davant la Tresoreria General de la Seguretat Social, disposar d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, complir amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i, en cas que estiguin obligades per la Llei, elaborar i aplicar un Pla d’Igualtat.

També és requisit per a les empreses no haver acomiadat una persona treballadora del mateix perfil o categoria professional de la que contractaran, en els 3 mesos anteriors a la subscripció del contracte laboral amb les persones participants.

 

Import subvenció

El mòdul de l’actuació de contractació laboral inclou els següents conceptes:

Costos laborals de la persona contractada: cost salarial més despeses de Seguretat Social a càrrec de l’entitat beneficiària.

Són despeses no subvencionables les despeses salarials i de Seguretat Social durant els períodes de baixa laboral, tant si és per malaltia o accident comú com si és per malaltia o accident professional o per maternitat o paternitat.

Com a import mensual, és un mòdul de 1.473,71 euros, sent 17.684,52 euros per a un contracte de 12 mesos.

 

Programes per al foment de la contractació de persones majors de 30 i més

Aquesta convocatòria té per objecte subvencionar la contractació laboral de persones aturades de 30 i més anys, amb l’objectiu de fomentar la creació d’ocupació estable i de qualitat.

 

Requisits de les persones participants

Persones desocupades de 30 anys i més, inscrites com a demandants d’ocupació a l’Oficina de Treball. I amb plena capacitat per formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura. A més, hauran de complir com a mínim un dels següents requisits:

– Persones en situació de desocupació de 45 anys o més.

– Persones desocupades de 30 anys i més, si són o bé:

  • Dones
  • Persones desocupades de llarga durada. S’entén per persona aturada de llarga durada la persona demandant d’ocupació, en situació de desocupació o no donada d’alta a la Seguretat Social un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els darrers 18 mesos anteriors a la contractació laboral objecte de la sol·licitud. Aquestes persones destinatàries no podran haver estat contractades per la mateixa persona o entitat sol·licitant en els 12 mesos anteriors al contracte pel qual es demana la subvenció.

Tots els requisits i les condicions previstes en aquest article s’han de poder acreditar el dia hàbil laborable immediatament anterior a l’inici del contracte.

 

Característiques de la contractació i els ajuts

Són subvencionables els contractes indefinits i temporals amb una durada mínima de 12 mesos, i també els contractes d’obra i servei que aportin una declaració responsable que indiqui una durada mínima del contracte de 12 mesos. Els contractes han de ser a jornada completa en un establiment operatiu ubicat a Catalunya i el nombre màxim de contractes subvencionables per persona o entitat sol·licitant és de 5.

Terminis

El període subvencionable es determina en funció de la data de subscripció del contracte i de la data de finalització del programa i ha de ser com a màxim de 12 mesos. No es subvencionarà el període de contracte que vagi més enllà de 31 de desembre de 2022.

El termini de presentació de sol·licituds comença el 10 de gener de 2022 i finalitza el dia 31 de maig de 2022, a les 15:00 hores. La presentació s’haurà de fer abans de la finalització del contracte i dins d’un màxim de 2 mesos des de l’inici del contracte.

 

Requisits de les empreses

Entre d’altres, estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb les administracions públiques i davant la Tresoreria General de la Seguretat Social, disposar d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, complir amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i, en cas que estiguin obligades per la Llei, elaborar i aplicar un Pla d’Igualtat.

També és requisit per a les empreses no haver acomiadat una persona treballadora del mateix perfil o categoria professional de la que contractaran, en els 3 mesos anteriors a la subscripció del contracte laboral amb les persones participants.

 

Import subvenció

Es pagarà un mòdul mensual de 1.473,71 euros pel total de mesos que dura el contracte a subvencionar. El període subvencionable estarà en funció de la data de subscripció del contracte i de la de finalització del programa, que com a màxim serà de 12 mesos.

Poden contactar amb nosaltres per ampliar aquesta informació, en horari d’atenció telefònica:

  • De dilluns a dijous laborables: de 8:30 a 14.00 h. i de 15.00 a 17.00 h.
  • Els divendres laborables: de 8:30 a 14.00 h.