Actualment esteu veient Càlcul de retencions sobre rendiments del treball a partir del 5 de juliol de 2018

Càlcul de retencions sobre rendiments del treball a partir del 5 de juliol de 2018

La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 2018, ha introduït modificacions significatives en relació amb el càlcul del percentatge de retenció i ingrés a compte a practicar sobre els rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir del 5 de juliol.

La mateixa Llei de pressupostos, afegeix una disposició a la normativa de l’IRPF, per determinar la forma de regularització de les diferents situacions.

L’informem que des del nostre despatx professional estem en condicions d’assessorar i orientar a la seva empresa en el procés de regularització de les diferents situacions, així com de prestar els serveis en matèria laboral: nòmina i contractació de treballadors (+)

Àrea Laboral

e-mail de contacte: info@sellaresga.com