Calendari del contribuent 2014

S’ha publicat el calendari del contribuent per a l’any 2014 al WEB de l’AEAT

Benvolgut/da client/a:
Ja s’ha publicat al WEB de l’AEAT el calendari del contribuent per a l’any 2014. Amb això, es facilita el coneixement de les principals obligacions tributàries estatals, periòdiques i no periòdiques, models de declaració i terminis al llarg de l’exercici 2014.

Atenció! Si el venciment coincideix amb una festivitat local o autonòmica, el termini finalitza el primer dia hàbil següent a l’assenyalat en aquest calendari.

Aquest calendari s’ha confeccionat al desembre de 2013, amb projectes normatius en tramitació.

NOVETATS

• Per als períodes de liquidació que comencin a partir de l’1 de gener de 2014, s’elimina la presentació en paper preimprès dels models d’autoliquidació 111 i 303. A partir de l’1 de gener de 2015, per als models d’autoliquidació 115, 130 i 131.

• Per als terminis de presentació que comencin a partir de l’1 de gener de 2014, s’elimina la presentació en paper preimprès de totes les declaracions informatives.

• El 2014 es presenten per primera vegada els models 165 “Declaració informativa de certificacions individuals emeses als socis o partícips d’entitats de nova o recent creació” i 270 “Resum anual de retencions i ingressos a compte. Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes”.

• Per als períodes impositius que comencin a partir de l’1 de gener de 2014, el model 303 integra els models 310, 370, així com els models 311 i 371.

• Es permet optar o revocar l’aplicació de la prorrata especial en l’últim model 303 de l’exercici, regularitzant les deduccions practicades durant l’any natural. Així, l’opció o revocació de l’aplicació de la prorrata especial per a 2014 es podrà realitzar des de l’1 al 30 de gener de 2015.

• El model 390 es podrà presentar mitjançant l’enviament d’un missatge SMS, quan s’hagi obtingut mitjançant el programa d’ajuda elaborat per l’Agència Tributària utilitzant el servei d’impressió a través de la seu electrònica.

RECORDI:

• Per a tots els contribuents que hagin de presentar els següents models és obligatòria la seva presentació electrònica: 039, 108, 202, 208, 230, 250, 322, 353, 360, 361, 367, 576, 714 (al costat del model 100), 720 i 763. I també per a menys de 10 milions de registres, dels models: 159, 170, 171, 181, 183, 187, 189, 192 i 196.

• Les SA i SL així com, els contribuents adscrits a les Unitats de gestió de grans empreses o a la Delegació central de grans contribuents estan obligats a presentar per Internet amb certificat electrònic els models 111, 117, 165, 180, 181, 182, 184, 187, 188, 189, 190, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 220, 222, 270, 296, 303, 322, 345, 346, 347, 349, 353 i 390, sense perjudici de presentar les declaracions informatives en suport (per a més de 10 milions de registres). A més a més, les SA i SL també presentaran obligatòriament per Internet amb certificat electrònic els models 115, 123, 124, 126 i 128.

• La resta d’entitats (cooperatives, associacions, fundacions) presentaran les autoliquidacions per Internet amb certificat electrònic o predeclaració impresa i les declaracions informatives per Internet amb certificat electrònic o en suport (per a més de 10 milions de registres).

• Les Administracions públiques estan obligades a la presentació obligatòria per Internet amb certificat electrònic.

• Per a la inscripció en el REDEME, es presentaran obligatòriament per Internet amb certificat electrònic els models 036 o 039 (grup d’entitats). Els inscrits en el REDEME presentaran el model 340 per Internet o en suport (per a més de 10 milions de registres), conjuntament amb els models d’autoliquidació mensual d’IVA (303, 322 i 353).

• Les persones físiques disposen del DNI electrònic, del certificat electrònic, o d’una nova eina de presentació basada en un sistema de signatura electrònica no avançada denominat PIN 24 hores.

• El 23 d’abril de 2014 s’inicia el termini de presentació de la declaració de renda i patrimoni 2013, només per Internet.

• Es prorroga la presentació de l’impost sobre el patrimoni 2013, model 714, que es va restablir amb caràcter temporal per als exercicis 2011 i 2012.

• Els models 184 “Declaració informativa anual d’entitats en règim d’atribució de rendes” i 347 “Declaració anual d’operacions amb terceres persones” es presentaran al febrer.

• El model 720 “Declaració informativa sobre béns i drets a l’estranger” es presentarà entre l’1 de gener i el 31 de març.

A continuació pot consultar el calendari fiscal per al 2014.

Descarregui d’internet l’arxiu relacionat copiant aquest enllaç
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/Diversos/Acceso_Directo/A_un_click/Calendario_contribuyente_2014_es_es.pdf

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.