Actualment esteu veient COVID 19 – ACTIVITATS ESSENCIALS. PERMÍS RETRIBUÏT. REDUCCIÓ DE LA MOBILITAT

COVID 19 – ACTIVITATS ESSENCIALS. PERMÍS RETRIBUÏT. REDUCCIÓ DE LA MOBILITAT

El Reial Decret 10/2020, determina quines seran les ACTIVITATS ESSENCIALS, i regula un PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE per a les persones treballadores per compte d’altri, que prestin serveis en empreses o entitats del sector privat o públic i que la seva activitat no hagi estat paralitzada conseqüència de la declaració d’estat d’alarma establert per Reial decret 463/2020, de 14 de març.

El període d’aplicació és a partir del 30 de març de 2020 i fins al 9 d’abril de 2020.

 

ACTIVITATS DECRETADES COM A ESSENCIALS

Les activitats essencials que es determinen pel Reial decret, i als treballadors del qual no els resultarà d’aplicació el permís retribuït són bàsicament les següents:

1. Les que realitzin les activitats que hagin de continuar desenvolupant-se a l’empara dels articles 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 i 18, del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i de la normativa aprovada per l’Autoritat Competent i les Autoritats Competents Delegades i que es recorden a continuació:

10.1. Se suspèn l’obertura al públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments comercials detallistes d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustible per a l’automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies. Se suspèn qualsevol altra activitat o establiment que segons el parer de l’autoritat competent pugui suposar un risc de contagi.

10.4. Se suspenen les activitats d’hostaleria i restauració, podent prestar-se exclusivament serveis de lliurament a domicili.

14.4. Per resolució del Ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana s’establiran les condicions necessàries per a facilitar el transport de mercaderies en tot el territori nacional, a fi de garantir el proveïment.

16. Les autoritats competents delegades adoptaran les mesures necessàries per a garantir el trànsit duaner en els punts d’entrada o punts d’inspecció fronterera situats en ports o aeroports. Referent a això s’atendrà de manera prioritària els productes que siguin de primera necessitat.

17.Les autoritats competents delegades podran adoptar les mesures necessàries per a garantir el subministrament d’energia elèctrica, de productes derivats del petroli, així com de gas natural, d’acord amb el que es preveu en l’article 7 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, i en els articles 49 i 101 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs.

18.1. Els operadors crítics de serveis essencials prevists en la Llei 8/2011, de 28 d’abril, per la qual s’estableixen mesures per a la protecció d’infraestructures crítiques, adoptaran les mesures necessàries per a assegurar la prestació dels serveis essencials que els són propis.

18.2. Aquesta exigència serà igualment adoptada per aquelles empreses i proveïdors que, no tenint la consideració de crítics, són essencials per a assegurar el proveïment de la població i els propis serveis essencials.

 

 1. Les que treballen en les activitats que participen en la cadena de proveïment del mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat, incloent aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol producte necessari per a la protecció de la salut, permetent la distribució dels mateixos des de l’origen fins a la destinació final.
 2. Les que presten serveis en les activitats d’hostaleria i restauració que presten serveis de lliurament a domicili.
 3. Les que presten serveis en la cadena de producció i distribució de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualssevol altres materials necessaris per a la prestació de serveis
 4. Aquelles imprescindibles per al manteniment de les activitats productives e la indústria manufacturera que ofereixen els subministraments, equips i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats essencials recollides en l’annex.
 5. Les que realitzen els serveis de transport, tant de persones com de mercaderies, que es continuïn desenvolupant des de la declaració de l’estat d’alarma, així com d’aquelles que hagin d’assegurar el manteniment dels mitjans emprats per a això, a l’empara de la normativa aprovada per l’autoritat competent i les autoritats competents delegades des de la declaració de l’estat d’alarma.
 6. Les que presten serveis en Institucions Penitenciàries, de protecció civil, salvament marítim, salvament i prevenció i extinció d’incendis, seguretat de les mines, i de trànsit i seguretat viària. Així mateix, les que treballen en les empreses de seguretat privada que presten serveis de transport de seguretat, de resposta davant alarmes, de ronda o vigilància discontínua, i aquells que resulti necessari utilitzar per a l’acompliment de serveis de seguretat en garantia dels serveis essencials i el proveïment a la població.
 7. Les indispensables que donen suport al manteniment del material i equips de les forces armades.
 8. Les dels centres, serveis i establiments sanitaris, així com a les persones que (i) atenguin majors, menors, persones dependents o persones amb discapacitat, i les persones que treballin en empreses, centres d’I+D+I i biotecnològics vinculats al COVID-19, (ii) els animalers a ells associats, (iii) el manteniment dels serveis mínims de les instal·lacions a ells associats i les empreses subministradores de productes necessaris per a aquesta recerca, i (iv) les persones que treballen en serveis funeraris i altres activitats connexes.
 9. Les dels centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals.
 10. Les que presten serveis en punts de venda de premsa i en mitjans de comunicació o agències de notícies de titularitat pública i privada, així com en la seva impressió o distribució.
 11. Les d’empreses de serveis financers, inclosos els bancaris, d’assegurances i d’inversió, per a la prestació dels serveis que siguin indispensables, i les activitats pròpies de les infraestructures de pagaments i dels mercats financers.
 12. Les d’empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, així com aquelles xarxes i instal·lacions que els suporten i els sectors o subsectors necessaris per al seu correcte funcionament, especialment aquells que resultin imprescindibles per a l’adequada prestació dels serveis públics, així com el funcionament del treball no presencial dels empleats públics.
 13. Les que presten serveis relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violència de gènere.
 14. Les que treballen com a advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs i que assisteixin a les actuacions processals no suspeses pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i, d’aquesta manera, compleixin amb els serveis essencials fixats consensuadament pel Ministeri de Justícia, Consell General del Poder Judicial, la Fiscalia General de l’Estat i les Comunitats Autònomes amb competències en la matèria i plasmats en la Resolució del Secretari d’Estat de Justícia de data 14 de març de 2020, i les adaptacions que en el seu caos puguin acordar-se.
 15. Les que presten serveis en despatxos i assessories legals, gestories administratives i de graduats socials, i serveis aliens i propis de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents.
 16. Les que presten serveis en les notaries i registres per al compliment dels serveis essencials fixats per la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública.
 17. Les que prestin serveis de neteja, manteniment, reparació d’avaries urgents i vigilància, així com que prestin serveis en matèria de recollida, gestió i tractament de residus perillosos, així com de residus sòlids urbans, perillosos i no perillosos, recollida i tractament d’aigües residuals, activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus i transport i retirada de subproductes o en qualsevol de les entitats pertanyents al Sector Públic, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
 18. Les que treballin en els Centres d’Acolliment a Refugiats i en els Centres d’Estada Temporal d’Immigrants i a les entitats públiques de gestió privada subvencionades per la Secretaria d’Estat de Migracions i que operen en el marc de la Protecció Internacional i de l’Atenció Humanitària.
 19. Les que treballen en activitats de proveïment, depuració, conducció, potabilització i sanejament d’aigua.
 20. Les que siguin indispensables per a la provisió de serveis meteorològics de predicció i observació i els processos associats de manteniment, vigilància i control de processos operatius.
 21. Les de l’operador designat per l’Estat per a prestar el servei postal universal, amb la finalitat de prestar els serveis de recollida, admissió, transport, classificació, distribució i lliurament als exclusius efectes de garantir aquest servei postal universal.
 22. Les que presten serveis en aquells sectors o subsectors que participen en la importació i subministrament de material sanitari, com les empreses de logística, transport, magatzematge, trànsit duaner (transitaris) i, en general, totes aquelles que participen en els corredors sanitaris.
 23. Les que treballen en la distribució i lliurament de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o correspondència.
 24. Qualssevol altres que prestin serveis que hagin estat considerats essencials.

 

PERSONES TREBALLADORES EXCLOSES

 • Les que prestin serveis en els sectors qualificats com a essencials en l’Annex d’aquest Reial decret llei.
 • Les que prestin serveis en les divisions o en les línies de producció que la seva activitat es correspongui amb els sectors qualificats com a essencials en l’annex d’aquest Reial decret llei.
 • Les incloses en expedients de ERTE de suspensió durant la vigència del permís previst en aquest Reial decret llei.
 • Les que es trobin de baixa per IT o que el seu contracte estigui suspès per altres causes legalment previstes.
 • Les que puguin continuar desenvolupant la seva activitat amb normalitat mitjançant teletreball o qualsevol de les modalitats no presencials de prestació de serveis

 

PERMÍS RETRIBUÏT

Les persones treballadores afectades per l’àmbit d’aplicació d’aquest reial decret llei, gaudiran d’un permís retribuït recuperable, de caràcter obligatori, entre el 30 de Març i el 9 d’Abril de 2020, tots dos inclosos

Aquestes persones conservessin el dret a la retribució que els hagués correspost d’estar prestant serveis amb caràcter ordinari, incloent salari basi i complements salarials.

La recuperació de les hores de treball es podrà fer efectiva des de l’endemà a la finalització de l’estat d’alarma fins al 31 de desembre de 2020.

 

ACTIVITAT MÍNIMA INDISPENSABLE

Les empreses que hagin d’aplicar el permís retribuït recuperable regulat en aquest article podran, en cas de ser necessari, establir el número mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles amb la finalitat de mantenir l’activitat indispensable. Aquesta activitat i aquest mínim de plantilla o torns tindrà com a referència la mantinguda en un cap de setmana ordinari i en festius.

Si estàs interessat/da en conèixer millor la nostra organització i els nostres serveis, pots contactar amb nosaltres per correu electrònic info@sellaresga.com en qualsevol moment del dia, o per telèfon al número  934674467 en horari de 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres.

Si vols rebre les nostres novetats, subscriu-te a la nostra newsletter. Segueix-nos  a través de les xarxes socials,