Actualment esteu veient COVID 19 – ARRENDAMENTS: MESURES EXTRAORDINÀRIES EN HABITATGE HABITUAL

COVID 19 – ARRENDAMENTS: MESURES EXTRAORDINÀRIES EN HABITATGE HABITUAL

El nou Reial Decret 11/2020 de 31 de març, introdueix mesures dirigides a famílies i persones vulnerables, entre les quals destaquem en aquesta entrada, les dirigides al suport al lloguer de l’habitatge habitual.

Pròrroga extraordinària dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual.

Als contractes d’arrendament d’habitatge habitual que finalitzin en el període comprès des del 2 d’abril de 2020 fins al dia en què hagin transcorregut dos mesos des de la finalització de l’estat d’alarma, pot aplicar-se una pròrroga extraordinària del contracte d’arrendament, prèvia sol·licitud de l’arrendatari, per un període màxim de sis mesos, durant els quals es continuaran aplicant els termes i condicions establerts pel contracte en vigor.

Aquesta sol·licitud de pròrroga extraordinària haurà de ser acceptada per l’arrendador, tret que es fixin altres termes o condicions per acord entre les parts.

 

Moratòria de deute arrendatici.

L’arrendatari d’un contracte de lloguer d’habitatge habitual en situació de vulnerabilitat econòmica (veure més avall), podrà sol·licitar de la persona arrendadora, abans de l’1 de maig de 2020, l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda, sempre que no s’hagués acordat prèviament entre totes dues parts, amb caràcter voluntari.

Rebuda la sol·licitud per l’arrendador, haurà de comunicar a l’arrendatari, en el termini de 7 dies laborables, les condicions de l’ajornament o fraccionament que accepta, o en defecte d’això, les alternatives que planteja en relació amb aquestes.

Si l’arrendador no accepta cap ajornament, l’arrendatari podrà accedir al programa d’ajudes transitòries de finançament, consistent en:

 • Un finançament de les entitats financeres (bancs) avalat per l’ICO, sense despeses ni interessos per a l’arrendatari, i que podran cobrir un període màxim de sis mensualitats de renda, i amb un període de retorn de 6 anys, ampliable fins a 10 anys.
 • Programes complementaris incorporats pel Reial Decret al Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021.
 • Programes específics de les CCAA, si es regulen.

Situació de vulnerabilitat social o econòmica

Situació definida per aquestes dues causes, i sempre que siguin conseqüència de circumstàncies sobrevingudes degudes a la crisi sanitària de la Covid-19:

 1. Uns ingressos de la unitat familiar inferiors a 1.613,52 euros (3 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM). Aquest indicador s’incrementa en els següents casos:
  • Si en la unitat familiar hi ha fills a càrrec o persona major de 65 anys, s’incrementa el límit en 0,1. En cas de família monoparental, l’increment és de 0,15 per cada fill.
  • Si en la unitat familiar hi ha persones amb declaració de discapacitat > 33%, s’incrementa el límit d’ingressos a 4 vegades el IPREM, sense perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec. En altres casos mes severs s’incrementa a 5 vegades el IPREM.
 2. Que la renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics, resulti igual o superior al 35 per cent dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.
  • S’entén com a despeses i subministraments bàsics, l’import del cost dels subministraments d’electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, dels serveis de telecomunicació fixa i mòbil, i les possibles contribucions a la comunitat de propietaris, tots ells de l’habitatge habitual que correspongui satisfer a l’arrendatari.

Els ingressos de la unitat familiar acreditats correspondran al mes anterior a la sol·licitud de la moratòria.

S’entendrà per unitat familiar la composta per la persona que deu la renda arrendatícia, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills, amb independència de la seva edat, que resideixin en l’habitatge, incloent els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita, que resideixin en l’habitatge.

S’estableixen limitacions per a aquelles persones que disposin de la propietat o l’usdefruit d’algun habitatge a Espanya, amb algunes excepcions.

 

Acreditació de les condicions subjectives:

S’acreditarà la situació, per la persona arrendatària davant la persona arrendadora mitjançant la presentació dels següents documents, sempre del mes anterior a la petició:

 1. Certificat expedit per l’entitat gestora de la prestació de desocupació, si és el cas.
 2. En cas de cessament d’activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
 3. Nombre de persones que habiten en l’habitatge habitual:
 4. Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.
 5. Certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades en l’habitatge, amb referència al moment de la presentació dels documents acreditatius i als sis mesos anteriors.
 6. Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent per a realitzar una activitat laboral.
 7. Nota simple del servei d’índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.
 8. Declaració responsable del deutor o deutors relativa al compliment dels requisits exigits per a considerar-se sense recursos econòmics suficients.

Si el sol·licitant de la moratòria no pogués aportar algun dels documents requerits en les lletres a) a d) de l’apartat anterior, podrà substituir-lo mitjançant una declaració responsable que inclogui la justificació expressa dels motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi del COVID-19, que li impedeixen tal aportació. Després de la finalització de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues disposarà del termini d’un mes per a l’aportació dels documents que no hagués facilitat.

 

Aplicació indeguda per la persona arrendatària de la moratòria o ajudes públiques:

La persona o persones que s’hagin beneficiat d’una moratòria del deute arrendatici del seu habitatge habitual i/o d’ajudes públiques per a atendre el pagament d’aquesta sense reunir els requisits previstos en el Decret llei, seran responsables dels danys i perjudicis que s’hagin pogut produir, així com de totes les despeses generades per l’aplicació d’aquestes mesures excepcionals, sense perjudici de les responsabilitats d’un altre ordre al fet que la conducta dels mateixos pogués donar lloc.

L’import dels danys, perjudicis i despeses no podrà ser inferior al benefici indegudament obtingut per la persona arrendatària per l’aplicació de la norma, la qual incorrerà en responsabilitat, també, en els casos en els quals, voluntària i deliberadament, busqui situar-se o mantenir-se en els supòsits de vulnerabilitat econòmica amb la finalitat d’obtenir l’aplicació de les mesures regulades pel reial decret llei.

Moratòria de deute arrendatici, en aquells casos que l’arrendador sigui un gran tenidor (a partir d’11 immobles o mes de 1.500 m² arrendats)

La norma estableix, per a aquests casos, l’obligació de l’arrendador de decidir entre dues alternatives, en cas de rebre sol·licitud per part de l’arrendatari, que reuneixi les condicions de vulnerabilitat social o econòmica:

 1. Una reducció del 50% de la renda de lloguer, mentre duri l’estat d’alarma decretat pel Govern i les mensualitats següents (fins a un període màxim de quatre mesos) si el termini fos insuficient en relació amb la situació de vulnerabilitat.
 2. Una moratòria automàtica en el pagament de la renda de lloguer que afectarà el període de temps que duri l’estat d’alarma decretat pel Govern, i prorrogat mes a mes, (fins a un període màxim de quatre mesos) si aquell termini fos insuficient en relació amb la situació de vulnerabilitat provocada a causa del COVID-19.

Si estàs interessat/da en conèixer millor la nostra organització i els nostres serveis, pots contactar amb nosaltres per correu electrònic info@sellaresga.com en qualsevol moment del dia, o per telèfon al número  934674467 en horari de 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres.

Si vols rebre les nostres novetats, subscriu-te a la nostra newsletter. Segueix-nos  a través de les xarxes socials,