Actualment esteu veient COVID 19 CORONAVIRIUS – MESURES URGENTS

COVID 19 CORONAVIRIUS – MESURES URGENTS

Arran de la ràpida propagació de la pandèmia COVID 19 i per a la gestió de la situació de crisi sanitària, s’ha declarat, per part de les institucions governamentals, l’estat d’alarma, que principalment limita la llibertat de circulació de persones i en conseqüència la contenció en els àmbits de l’activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, activitats d’hostaleria i restauració, i altres addicionals.

A conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma, s’han dictat una sèrie de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social, entre les quals destaquem:

 

A nivell estatal:

 • Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
 • Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública..
 • Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19
 • Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19
 • Reial decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial decret 463/2020, de 14 de març.
 • Ordre SND/257/2020, de 19 de març, per la qual es declara la suspensió d’obertura al públic d’establiments d’allotjament turístic.

 

A nivell autonòmic de la Generalitat de Catalunya:

 • Decret Llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per fer front als efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2.
 • Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
 • Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria de tributs i econòmica.

 

En aquest document destaquem, de forma general, aquelles mesures decretades que impacten als empresaris/autònoms, empreses i els seus treballadors, classificades per àrees:

 

Mesures de garantia de liquiditat per sostenir l’activitat econòmica.

Mesures Financeres:

 • Avals per valor de cent mil milions d’euros, destinats al finançament concedit per les entitats financeres, a empreses i empresaris autònoms que ho necessitin per atendre necessitats derivades de la gestió de factures, necessitat de circulant, obligacions financeres o tributàries o altres necessitats de liquiditat. Pendent de desenvolupament per part de Consell de Ministres.
 • Ampliació en deu mil milions de euros, del límit d’endeutament net de l’Institut de Crèdit Oficial, per tal d’augmentar les línies ICO de finançament a empreses i autònoms.
 • S’amplia en dos-cents milions d’euros, la línia de finançament denominat Thomas Cook i gestionada per l’ICO. Així mateix, s’amplia el perímetre a totes les empreses i treballadors autònoms enquadrats en el sector turístic definides en la normativa, entre les que es troben hotels i allotjaments similars, restaurants i establiments de menjars, agències de viatge, etc.
 • Es mobilitzen dos-cents milions d’euros, a través d’ICO, per a la compra i leasing d’equipament i serveis per a digitalització de la PIME i les solucions de teletreball.
 • Constitució d’un fons de cent vuitanta-vuit milions d’euros, per garantir el risc de l’Institut Català de Finances i Avalis Catalunya Societat de Garantia Recíproca, en garantia del 75% del principal dels préstecs que les entitats financeres atorguin a les PIME, així com per aportar al fons de provisions tècniques d’Avalis Catalunya, SGR.
 • Habilitació d’un pressupost de set milions i mig d’euros, destinats a concedir una ajuda, en forma de prestació econòmica única, per un import de fins a dos mil euros, per a treballadors autònoms en situació d’alta al RETA, i amb domicili fiscal a un municipi de Catalunya, dedicats a les activitats de les quals s’ha decretat el tancament, i que al mateix temps acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació al mes de març de 2020, en comparació amb el mes de març de 2019. L’ajuda s’atorgarà a partir de l’1 d’abril de 2020 i serà incompatible amb qualsevol ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinats a la mateixa finalitat.

 

Mesures Fiscals i Tributàries: 

 • Es concediran ajornaments de deutes tributaris corresponents a aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions, quin termini de presentació i ingrés finalitzi des del 13 de març de 2020, fins al dia 30 de maig de 2020, ambdós inclosos.
  • Obligacions que hagin de complir els retenidors o l’obligat a realitzar l’ingrés a compte: model 111, model 115, model 123.
  • Derivades de tributs que hagin de ser legalment repercutits llevat que es justifiquin degudament que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades: model 303 IVA.
  • Les corresponents a obligacions tributàries respecte dels pagaments fraccionats de l’Impost s/Societats (model 202).

Els requisits i les condicions que s’han de complir són:

  • Que el deutor sigui persona o entitat amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 € en l’any 2019.
  • El termini serà de sis mesos
  • No es meriten interessos de demora durant els primers tres mesos de l’ajornament.

 

 • Ajornament, fins el 20 d’octubre de 2020, de presentació i ingrés de les autoliquidacions de l’impost sobre les estades en establiments turístics (taxa turística) corresponents a el període d’1 d’octubre de 2019 a 31 de març de 2020.
 • Suspensió, fins que es deixi sense efecte l’estat d’alarma, de la presentació d’autoliquidacions i pagament dels tributs propis i cedits a la Generalitat de Catalunya (Impost Successions i Donacions, Impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, etc.)

 

Mesures de flexibilització dels mecanismes d’ajust temporal d’activitat, per evitar acomiadaments.

Les mesures excepcionals de naturalesa laboral que s’estableixen tenen, com a objectius prioritaris, garantir que l’activitat empresarial i que les relacions de treball es reprenguin amb normalitat després de la situació d’excepcionalitat sanitària.

 

Caràcter preferent de la feina a distància 

 • S’establiran per part de les empreses, sistemes d’organització que permetin mantenir l’activitat per mecanismes alternatius, particularment per mitjà de la feina a distància, i s’han d’adoptar les mesures oportunes si això és tècnica i raonablement possible i l’esforç d’adaptació necessari resulta proporcionat.
 • Amb caràcter excepcional, a través d’una autoavaluació realitzada voluntàriament per la mateixa persona treballadora, s’entén complerta l’obligació d’efectuar l’avaluació de riscos.

 

Dret d’adaptació de l’horari i reducció de jornada 

 • Les persones treballadores per compte d’altri que acreditin deures de cura respecte del cònjuge o parella de fet, així com respecte dels familiars per consanguinitat fins al segon grau de la persona treballadora, tindran dret a accedir a l’adaptació de la seva jornada i/o la reducció d’aquesta, quan concorrin circumstàncies excepcionals relacionades amb les actuacions necessàries per evitar la transmissió comunitària de l’COVID-19.
 • S’entén que concorren aquestes circumstàncies excepcionals quan sigui necessària la presència de la persona treballadora per a l’atenció de les persones indicades, ja sigui per raons d’edat, malaltia o discapacitat, necessiti de la cura personal i directe com a conseqüència directa de l’COVID-19, i així mateix en altres casos quan hi hagi decisions adoptades per les autoritats governatives.
 • Els conflictes que puguin generar-se per l’aplicació d’aquest dret seran resolts per la jurisdicció social a través del procediment establert en l’article 139 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social. S’entendran que es tracta, en tot cas, de drets de conciliació.
 • La reducció especial de la jornada de la feina a la qual es tingui dret es regirà d’acord amb l’art. 37.6 i 37.7 de l’Estatut dels Treballadors, i s’ha de tenir en compte la reducció proporcional del seu salari.
 • La reducció de jornada especial s’ha de comunicar a l’empresa amb 24 hores d’antelació, i podrà arribar al 100% si és necessari, sense que això impliqui canvi de naturalesa a efectes de l’aplicació dels drets i garanties establerts en situacions previstes en l’art. 37.6 de l’Estatut dels treballadors. En tot cas haurà d’estar justificat per la persona treballadora i ser raonable i proporcionat en atenció a la situació de l’empresa.

 

Procediment de suspensió i/o reducció de jornada per força major.

 • Les suspensions de contracte i reducció de jornada que tinguin la seva causa directa en pèrdues d’activitat com a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l’estat d’alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d’activitats, tancament temporal de locals d’afluència pública, restriccions en el transport públic, i en general de la mobilitat de les persones i/o mercaderies, manca de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes a el contagi de la plantilla o l’adopció de mesures d’aïllament preventiu decretats per l’autoritat sanitària, que quedin degudament acreditats, tindran la consideració de provinents d’una situació de força major. Art 22 R.D 8/2020.

 

En aquest cas l’empresa queda exempta de l’abonament de l’aportació empresarial. La indicada exempció, serà del 100% quan l’empresa ocupi menys de 50 persones treballadores i de l 75% en el cas de 50 o més persones treballadores.

 

Procediment de suspensió i/o reducció de la jornada per causa econòmica, tècnica, organitzativa i de producció. 

 • En els supòsits que es decideixi per l’empresa la suspensió de contracte o reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció relacionades amb el COVID-19, s’aplicaran les següents especialitats:
  • Període de consultes entre empresa i treballadors que no excedirà de 7 dies.
  • L’informe de la Inspecció de treball i seguretat social s’evacuarà en un termini màxim de 7 dies.

 

En aquest cas, no s’exonerarà de el pagament de les quotes empresarials de la seguretat social a l’empresa.

 

Mesures de protecció per desocupació

 • En els supòsits en què l’empresa realitzi un ERTO (Art 47 Estatut dels Treballadors), es reconeixerà el dret a la prestació per atur als treballadors, encara que no tinguin el període de cotització mínim necessari i no computarà el temps en què es percebi la prestació per desocupació que porti la seva causa immediata en aquestes circumstàncies extraordinàries, a l’efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts.
 • La base reguladora de la prestació serà la resultant de computar la mitjana de les bases dels 180 últims dies cotitzats o, si no el període de temps inferior, immediatament anterior a la situació legal d’atur. La quantitat de la prestació serà del 70% els primers 180 dies i el 50% el temps restant, no podent-se superar els següents límits màxims, segons si el treballador té fills o no:
  • Quantia màxima 175% de l’IPREM (1.098,09 € en 2020) sense fills; 200% (1.254,96 € en 2020) amb 1 fill i 225% (1.411,83 € el 2020) si amb dos o més fills.
  • Quantia mínima de el 80% de l’IPREM (501,98 € el 2020) si no es té fills o de l’107% (671,40 € el 2020) en cas de tenir fills.

 

Salvaguarda l’ocupació 

 • Les mesures extraordinàries en l’àmbit laboral que preveu la normativa estaran subjectes al compromís de l’empresa de mantenir l’ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l’activitat. 

 

Prestació extraordinària a treballadors per compte propi o autònoms per cessament d’activitat.

 • Amb caràcter excepcional i vigència limitada a un mes, des del 14 de març de 2020, o bé fins al DARRER DIA en què finalitzi l’estat d’alarma, els treballadors per compte propi o autònoms, quines activitats queden suspeses, tindran dret a una prestació extraordinària per cessament d’activitat, quan la seva facturació en el mes anterior a què es sol·licita la prestació, es veu reduïda en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior i sempre que es compleixin els requisits establerts per la normativa. La prestació s’atorgarà a partir de l’acompliment del mes de vigència indicat.
 • La percepció serà incompatible amb qualsevol altra prestació de el sistema de Seguretat Social.
 • La prestació extraordinària per cessament d’activitat tindrà una durada d’un mes, ampliant-se, si és el cas, fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma, en el cas que aquest es prorrogui i tingui una durada superior a l mes.
 • El temps de la seva percepció s’entendrà com a cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

 

Mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de dret privat

 

Societari

 • Comptes anuals: Se suspèn el termini de formulació de comptes anuals, que s’ha de fer dins dels tres mesos següents a la finalització de l’estat d’alarma. En conseqüència, el termini per a l’aprovació dels comptes anuals serà de tres mesos a comptar de la finalització de l’anterior termini.
 • Reunions de l’Òrgan d’Administració: Es podran celebrar per videoconferència o per escrit i sense sessió, encara que els estatuts socials no prevegin aquesta possibilitat.
 • Registre Mercantil: Es determina la suspensió dels terminis de caducitat dels assentaments de presentació del Registre Mercantil.

 

Aquestes constitueixen, al nostre criteri, les principals mesures i de major impacte al teixit empresarial. La normativa publicada també dicta un altre tipus de mesures, entre les quals es troben les de suport a les famílies, col·lectius vulnerables, i a la investigació del COVID-19.

 

Així mateix, anirem ampliant informació dels diferents apartats detallats en aquest document, conforme es vagin establint els criteris d’aplicació d’acord amb la realitat, així com a la nova normativa que entenem apareixerà en els propers dies.

 

El mantindrem informat de qualsevol canvi, per correu electrònic i a través de les xarxes socials.

 

Pot contactar amb nosaltres per correu electrònic a: info@sellaresga.com o bé per telèfon al 934674467, on l’atendrem en horari especial de 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres.

Si vol rebre les nostres novetats, subscrigui’s a la nostra newsletter.

Salutacions