Actualment esteu veient COVID 19 – COTITZACIONS SOCIALS A LA SEGURETAT SOCIAL. AJORNAMENT I MORATÒRIA.

COVID 19 – COTITZACIONS SOCIALS A LA SEGURETAT SOCIAL. AJORNAMENT I MORATÒRIA.

El Reial decret 11/2020 de 31 de març, introdueix mesures de suport a empreses i autònoms. En aquesta entrada destaquem les dirigides a les cotitzacions socials a la seguretat social quant a ajornament i moratòria.

AJORNAMENT DE COTITZACIONS SOCIALS A LA SEGURETAT SOCIAL

Es podran ajornar les cotitzacions socials i les quotes d’autònoms incloses en qualsevol règim de la Seguretat Social o els autoritzats per a actuar a través del Sistema RED, que el seu termini reglamentari d’ingrés tingui lloc entre els mesos d’ABRIL i JUNY 2020, en les condicions i terminis establerts en la normativa de la Seguretat Social, sent aplicable un interès del 0,5%.

Les sol·licituds d’ajornament s’hauran de realitzar abans del transcurs dels 10 primers dies naturals del termini reglamentari d’ingrés anteriorment assenyalat.

 • REQUISITS I CONDICIONS: Sempre que no es tingui un altre ajornament en vigor.
 • EMPRESES: Quotes del mes de Març, la sol·licitud d’ajornament s’haurà de realitzar abans del 10 d’Abril 2020.
 • TREBALLADORS PER COMPTE PROPI -AUTÒNOMS: Quotes del mes d’Abril, la sol·licitud d’ajornament s’haurà de realitzar abans del 10 d’Abril 2020.
 • TIPUS D’INTERÈS APLICABLE: Aplicació d’interès del 0,5%.

 

MORATÒRIA DE LES COTITZACIONS SOCIALS A LA SEGURETAT SOCIAL

S’habilita a la TGSS a atorgar moratòries de SIS MESOS, SENSE INTERESSOS, a les empreses i autònoms inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, que el sol·licitin i compleixin els requisits i condicions que s’establirà mitjançant Ordre del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

La moratòria concedida, i per conceptes de recaptació conjunta, afectarà els períodes de meritació següents:

 • EMPRESES: Període de meritació compresa entre els mesos d’ABRIL i JUNY 2020.
  • De l’1 al 10 de Maig, corresponent a les quotes del mes d’ABRIL (moratòria de 6 mesos sense interessos).
  • De l’1 al 10 de Juny corresponent a les quotes del mes de MAIG (moratòria de 6 mesos sense interessos).
  • De l’1 al 10 de Juliol corresponent a les quotes del mes de JUNY (moratòria de 6 mesos sense interessos). 
 • TREBALLADORS PER COMPTE PROPI – AUTÒNOMS: Període de meritació compresa entre els mesos de MAIG I JULIOL 2020.
  • De l’1 al 10 de Maig, corresponent a les quotes del mes de MAIG (moratòria de 6 mesos sense interessos).
  • De l’1 al 10 de Juny corresponent a les quotes del mes de JUNY (moratòria de 6 mesos sense interessos).
  • De l’1 al 10 de Juliol corresponent a les quotes del mes de JULIOL (moratòria de 6 mesos sense interessos).

 

CONDICIÓ NECESSÀRIA I CRITERIS PER A OPTAR A la MORATÒRIA:

Sempre que les activitats que realitzin no s’hagin suspès en ocasió de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de Març.

 • En el cas d’EMPRESES:
  • S’hauran de presentar a través del sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (sistema RED).
  • Hauran de presentar sol·licituds individualitzades per cada codi de compte de cotització on figurin donats d’alta els treballadors respecte dels quals se sol·licita la moratòria de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta.
 • En el cas de AUTÒNOMS:
  • S’hauran de presentar a través del sistema RED o pels mitjans electrònics disponibles en la seu electrònica de la Secretària d’Estat de la Seguretat Social (SEDESS).
 • Les sol·licituds de MORATÒRIA s’hauran de comunicar a la TGSS dins dels 10 PRIMERS DIES NATURALS DELS TERMINIS D’INGRÉS CORRESPONENTS Als PERÍODES DE MERITACIÓ ASSENYALATS, sense que procedeixi en cap cas la moratòria d’aquelles cotitzacions que el seu termini reglamentari d’ingrés hagués finalitzat amb anterioritat a la sol·licitud formalitzada.
 • La concessió de la moratòria es comunicarà en el termini de 3 mesos següents al de la sol·licitud, a través dels mitjans assenyalats.

 

LA MORATÒRIA NO SERÀ APLICABLE ALS CODIS DE COMPTE DE COTITZACIÓ PELS QUALS LES EMPRESES HAGUESSIN OBTINGUT EXEMPCIONS EN EL PAGAMENT DE L’APORTACIÓ EMPRESARIAL AIXÍ COM EN LES QUOTES DE RECAPTACIÓ CONJUNTA, REGULADA EN L’ART. 24 DEL REIAL DECRET LLEI 8/2020, DE MESURES EXTRAORDINÀRIES PER A FER FRONT A L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19, CONSEQÜÈNCIA DELS PROCEDIMENTS DE SUSPENSIÓ DE CONTRACTES I REDUCCIÓ DE JORNADA PER FORÇA MAJOR.

Si estàs interessat/da en conèixer millor la nostra organització i els nostres serveis, pots contactar amb nosaltres per correu electrònic info@sellaresga.com en qualsevol moment del dia, o per telèfon al número  934674467 en horari de 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres.

Si vols rebre les nostres novetats, subscriu-te a la nostra newsletter. Segueix-nos  a través de les xarxes socials,