Actualment esteu veient Fiscal. Nou impost a Catalunya sobre el patrimoni de les empreses

Fiscal. Nou impost a Catalunya sobre el patrimoni de les empreses

Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques.

S’ha publicat al DOGC el DECRET LLEI 8/2019, de 14 de maig, de modificació de la Llei 6/2017, de 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques, que va entrar en vigor el dia 17 maig 2019.

Aquesta Llei 6/2017 s’ha promulgat amb una clara finalitat: la persecució a l’evasió i elusió fiscal que es produeix a l’hora d’incorporar béns d’ús privat, del patrimoni personal a estructures societàries, difuminant la titularitat real d’aquests béns, sent un procés complex per a les administracions la imputació real de la titularitat d’aquests béns.

L’àmbit territorial d’aquesta Llei és la comunitat autònoma de Catalunya, i gravarà la tinença de determinats actius que s’enumeren a continuació:

  • Béns immobles
  • Vehicles a motor amb una potència superior a 200 CV
  • Embarcacions d’esbarjo
  • Aeronaus
  • Objectes d’art i antiguitats
  • Joies

Aquests actius, seran considerats generalment no productius sempre que es cedeixin gratuïtament a socis o persona vinculada directament o indirectament amb la societat que els utilitzen totalment o parcialment per a l’ús privat.

La llei estableix altres situacions especifiques en les quals també es determinaran com a actius no productius, així com aquelles situacions que poden destruir la presumpció de la qualificació del bé.

Hi ha la exempció de l’impost per a administracions públiques i béns immobles de fundacions, organitzacions no governamentals i en general activitats sense ànim de lucre.

Aclarits el fet imposable i els supòsits de subjecció, la base imposable estarà constituïda per la suma dels valors dels actius que s’han esmentat més amunt, aplicant una escala de gravamen progressiva sobre aquesta suma.

 

Termini de presentació

La principal novetat del DECRET LLEI 8/2019 és que regula el termini de presentació de l’autoliquidació de l’impost, que s’estableix de l’1 al 30 de juny de cada any, amb l’excepció dels tres anys ja meritats (2017, 2018 i 2019 ), que s’hauran de liquidar, de manera extraordinària, entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre d’aquest any 2019.

La presentació de l’autoliquidació s’ha de realitzar per via telemàtica, a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya. L’ingrés s’ha d’efectuar per alguna de les formes habilitades per l’Agència Tributària de Catalunya.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

També pot demanar cita prèvia amb els assessors/assessores, telèfon 934674467 en horari de 8:00 a 17:00 hores de dilluns a dijous i divendres de 8 a 14:00 hores.