Actualment esteu veient Immobiliària– Mesures urgents de suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats

Immobiliària– Mesures urgents de suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats

DECRET LLEI 34/2020 DE MESURES URGENTS DE SUPORT A L’ACTIVITAT ECONÒMICA DESENVOLUPADA EN LOCALS DE NEGOCI ARRENDATS

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya s’ha publicat el Decret Llei 34/2020, de 20 d’octubre, de mesures urgents de suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, que es d’aplicació des del dia 22 d’octubre, data de la publicació de la norma.

  1. Objectiu i principis inspiradors

El Decret Llei te com a objectiu evitar el tancament d’empreses i la destrucció de llocs de treball.

Es aplicable en els  supòsits de suspensió del desenvolupament de l’activitat o de restricció de l’aprofitament material dels bens immobles arrendats, per a la realització d’activitats comercials i industrials, que suposin una modificació raonable i equitativa de les condicions del contracte, amb la finalitat de restablir l’equilibri de prestacions i d’acord amb les exigències de la bona fe i de la honradesa en els tractes.

Afecta a contractes celebrats a partir de 1 de gener de 1995.

Les mesures adoptades limiten la seva eficàcia al temps de vigència de les prohibicions o restriccions establertes.

S’opta per preservar i incentivar l’autonomia de la voluntat entre les parts i s’estableixen regles legals que s’han d’aplicar si les parts no arriben a un acord. 

  1. Modificació de les condicions dels contractes

Si com a conseqüència del COVID-19 es decreten mesures de suspensió o restricció de l’activitat en bens immobles arrendats (com per exemple les vigents actualment establertes per la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre), l’arrendatari podrà requerir a l’arrendador, de forma fefaent, una modificació raonable i equitativa de les condicions del contracte.

Si s’estableix acord entre les parts, aquest preval sobre el que es determina en el decret llei, per els casos de no acord.

  1. Regles aplicables davant la manca d’acord entre les parts.

S’aplicaran quan les parts no arribin a un acord en el termini d’un mes a comptar des de la data del requeriment realitzat per l’arrendatari a l’arrendador.

a) En cas de suspensió d’activitat de l’arrendatari:

La renda i altres quantitats s’han de reduir en un 50% respecte de l’import vigent i mentre duri la mesura de suspensió.

Nota: Amb les mesures actualment en vigor, queden afectats els bens immobles arrendats per a us comercial, incloses les activitats culturals, docents, esportives, recreatives i serveis que es veuen afectats de manera particularment intensa per aquesta crisi sanitària, com per exemple els de hostaleria, restauració i d’estètica.

b)En cas de restricció parcial de l’activitat de l’arrendatari:

La renda i altres quantitats s’han de reduir en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament del local, respecte de l’import vigent i mentre duri la mesura de suspensió. La proporció serà mesurada objectivament per la reducció de l’aforament o dels horaris, o per altres limitacions imposades per la norma.

c) Serveis de lliurament a domicili o recollida de productes a l’establiment:

La prestació de serveis de lliurament a domicili o de recollida de productes a l’establiment, no afecta a l’aplicació de les reduccions indicades.

 d) Utilització de quantitats lliurades com a garantia:

L’arrendatari pot exigir a l’arrendador que imputi, total o parcialment, a la obligació de pagar les rendes i altres quantitats degudes que hagin vençut, totes les quantitats que garanteixin el compliment de les obligacions del contracte, excepte la fiança legal obligatòria i altres garanties depositades en un organisme legal competent.

La part arrendatària haurà de reintegrar les garanties objecte de imputació en el termini d’un any, comptat des de la desaparició de les mesures de suspensió o de restricció i, en tot cas, abans que finalitzi el contracte, si el termini de duració es inferior a aquest any.

e) Desistiment del contracte per part de l’arrendatari:

L’arrendatari podrà desistir del contracte d’arrendament, sense penalització, si les mesures de suspensió de l’activitat (lletra a) tenen una duració de mes de tres mesos en el transcurs d’un any, a comptar des del 22 d’octubre de 2020.

L’exercici del desistiment podrà fer-lo fins a tres mesos després del cessament complert de les mesures.

Haurà de notificar-ho de forma fefaent a l’arrendador amb un mes d’antelació a la data de lliurament de la possessió.

 

  1. Efectivitat de les reduccions de renda i d’altres quantitats degudes.

A partir de la recepció del requeriment, l’arrendador no pot emetre cap factura per l’import de la renda fins que passi el termini d’un mes per negociar la modificació contractual o fins a la data de l’acord si aquest es anterior.

Les reduccions s’aplicaran a partir de la data del requeriment fet per l’arrendatari a l’arrendador.

  1. Acords anteriors.

Encara que les parts amb anterioritat al decret llei haguessin arribat a un acord, la part arrendatària pot fer ús de les facultats que li atribueix aquest decret.

Poden posar-se en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Àrea de Gestió de Patrimonis Immobiliaris  gestio_patrimonis@sellaresga.com

Si vols rebre les nostres novetats, subscriu-te a la nostra newsletter. Segueix-nos  a través de les xarxes socials,