Actualment esteu veient Laboral. Aspectes més importants de l’estat d’alarma

Laboral. Aspectes més importants de l’estat d’alarma

En el BOE del 14 de març de 2020, s’ha publicat el RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

La declaració de l’estat d’alarma afecta a tot el territori nacional durant 15 dies naturals

LIMITACIÓ DE LA LLIBERTAT DE CIRCULACIÓ DE LES PERSONES.

Durant la vigència de l’estat d’alarma les persones únicament podran circular per les vies d’us públic per la realització de les següents activitats:

 • Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat
 • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris
 • Desplaçament al lloc de treball per efectuar la prestació laboral, professional o empresarial.
 • Retorn al lloc de residència habitual
 • Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
 • Desplaçaments a entitats financeres i d’assegurances
 • Per causa de força major o situació de necessitat
 • Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa que haurà de fer-se individualment, llevat que s’acompanyi a persona amb discapacitat o per una altra causa justificada.

 

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’us públic per la realització de les activitats referides o per repostatge a benzineres o estacions de servei.

Es suspèn l’activitat educativa presencial en tots els centres i etapes, inclosa l’ensenyança universitària, impartida en centres públics o privats. Es mantenen les activitats educatives en les modalitats a distància i “on line” sempre que resulti possible.

Es suspèn l’obertura al públic de locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments d’alimentació, begudes, productes i bens de primera necessitat, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria, combustible per l’automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies. Se suspèn qualsevol altra activitat o establiment que a judici de l’autoritat competent pugui suposar un risc de contagi.

La permanència en els establiments comercials no suspesos serà l’estrictament necessària perquè els consumidors adquireixin aliments i productes de primera necessitat, quedant suspesa la possibilitat de consum de productes en els propis establiments. En tot cas s’evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i empleats mantinguin la distància de seguretat d’almenys un metre per evitar possibles contagis.

Es suspèn l’obertura al públic de museus, arxius, biblioteques, monuments, així com dels locals i establiments on es desenvolupin espectacles públics, activitats esportives i d’oci.

Es suspenen les activitats d’hostaleria i restauració, podent-se prestar exclusivament serveis d’entrega a domicili. Es suspenen les revetlles, desfilades i festes populars.

L’assistència als llocs de cultes i a les cerimònies civils i religioses, incloses les fúnebres, es condicionen a l’adopció de mesures organitzatives consistents en evitar aglomeracions de persones i garantir als assistents la possibilitat de respectar la distància entre ells d’almenys un metre.

 

TRANSPORT PÚBLIC:

El transport públic de viatgers per carretera, ferroviaris, aeri i marítim que estant sotmesos a contracte públic  o OSP (obligacions de servei públic) es reduirà almenys en un 50% quan es tracti de serveis ferroviaris de mitja distància, serveis regulars de transport de viatgers per carretera, transport aeri i marítim. Els serveis ferroviaris de rodalies mantindran la seva oferta de serveis.

El transport públic de viatgers per carretera, ferroviaris, i marítim de competència autonòmica o local que estant sotmesos a contracte públic  o OSP mantindran la seva oferta de serveis.

Es facilitarà el transport de mercaderies a tot el territori, amb l’objecte de garantir l’abastiment.

 

SUSPENSIÓ DELS TERMINIS PROCESSALS I ADMINISTRATIUS:

Es suspenen els terminis processals en tots els ordres jurisdiccionals. El còmput dels terminis es reanudaran en el moment en el que perdi vigència l’estat d’alarma.

Es suspenen els terminis i s’interrompen els terminis per la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reanudarà  en el moment en el que perdi vigència l’estat d’alarma. La dita suspensió no afectarà als procediments i resolucions referits a situacions estretament vinculades amb els fets justificatius de l’estat d’alarma.

En general, els terminis de prescripció i caducitat de qualsevol acció i dret queden suspesos durant el termini de vigència de l’estat d’alarma .

 

ALTRES MESURES QUE AFECTEN A LA LIMITACIÓ DE L’ACTIVITAT DINS DE L’ÀMBIT DE CATALUNYA.

Resolució SLT/737/2020, de 13 de març (DOGC del 13/03/2020) per la qual s’adopten mesures complementàries per a la prevenció i control de la infecció pel SARS-Cov-2

En l’àmbit del transport públic  avançar cap un nivell d’ocupació de serveis que representi un terç de la seva capacitat màxima amb el propòsit d’afavorir el manteniment d’una distància no inferior a un metre entre les persones ocupants.

 

En l’àmbit dels establiments i de les activitats esportives, d’oci i comercials, s’ha decidit el tancament a partir de les 0 hores del dia 14/03/2020 de:

 • Les estacions d’esquí, esquí nòrdic i de les estacions de muntanya.
 • Tota classe d’instal·lacions esportives, gimnasos i clubs esportius, tant de titularitat pública com privada.
 • Teatres, cinemes, sales de fests, discoteques, pubs, sales de ball, sales de concert, sales de karaoke, cafès teatre i cafès concert i qualsevol altre establiment recreatiu.
 • Bars, cafeteries, restaurants i altres establiments de restauració llevat d’aquells que estiguin integrats en un establiment hoteler o en centres sanitaris o socials residencials
 • Establiments de joc (salons recreatius, casinos, bingos i qualsevol altres)
 • Parcs d’atraccions, parcs temàtics i qualsevol altre centre que realitzi activitats d’oci o de lleure.
 • La suspensió de tota classe d’activitats d’espectacles públics i activitats, en espais tancats altres que els esmentats i en espais oberts.
 • Els centres comercials, incloent les grans superfícies i galeries, a excepció d’aquells establiments dedicats exclusivament a la venda de productes de consum habitual (alimentació, neteja i higiene) i d’aquelles àrees dels centres comercials amb la mateixa activitat.

 

En aquest àmbit, les mesures preventives establertes tenen reconeguda la causa de força major

Es suspèn les activitats de vetlla de persones mortes per la COVID-19 en instal·lacions públiques i privades.

MESURES PREVIES ADOPTADES QUE AFECTEN A L’ÀMBIT DE LES RELACIONS LABORALS.

Consideració excepcional com situació assimilada a accident treball dels períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores com a conseqüència del virus COVID-19. La durada d’aquesta prestació excepcional vindrà determinada per el comunicat de baixa per aïllament i la corresponent alta. La competència d’expedir la baixa i l’alta el del Servei Públic de Salut corresponent.

 

MESURES PREVIES ADOPTADES QUE AFECTEN A L’ÀMBIT DE LES FAMILIES.

Les famílies amb menors beneficiàries d’una beca o ajut de menjador durant el curs escolar que es trobin afectades pel tancament dels centres educatius, tindran dret a ajuts econòmics o la prestació directa a través de distribució d’aliments.

MESURES PREVIES ADOPTADES QUE AFECTEN A L’ÀMBIT FINANCER DE LES EMPRESES O PERSONES AMB ACTIVITAT ECONÒMICA.

Ajornament en l’ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions de les quals el termini d’ingrés i presentació finalitza entre el 13 de març i el 20 de maig de 2020. Es un requisit necessari per la concessió de l’ajornament que el deutor sigui una persona o entitat amb un volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 € a l’any 2019. Les condicions de l’ajornament son les següents: a) el termini serà de sis mesos; b) no es meritaran interessos de demora durant els primers tres mesos de l’ajornament.

 

MESURES QUE S’ESPERA S’ADOPTIN EN ELS PROPERS DIES.

El govern de l’Estat ha anunciat que en el proper Consell de Ministres (previst el dimarts 17/03/2020) s’aprovaran noves mesures de recolzament econòmic i científic, que se sumaran a les ja actives en el “Plan de Choque Económico” que es va iniciar el passat 10 de març. En concret s’han anunciat mesures de recolzament als treballadors autònoms, empresaris, famílies i col·lectius vulnerables; flexibilitat dels mecanismes d’ajustament temporal d’activitat per evitar acomiadaments; recolzament a l’activitat econòmica de les empreses per garantir la liquiditat i recolzament a la investigació de la vacuna del coronavirus.

 

PREGUNTES FREQÜENTS:

Davant de tota aquesta situació d’estat d’alarma, les normes estatals i autonòmiques i les mesures que ja han estat aprovades en el moment actual, i les mesures o normes que es preveu s’aprovin en un o dos dies, les preguntes mes freqüents que ens fem son les següents:

 

Que passa si el meu centre de treball o activitat està afectada  per una obligació de tancament i/o de suspensió d’activitat des del 14 de març de 2020 durant un període 15 dies naturals ? 

 O que passa si l’activitat del treballadors de l’empresa es realitza exclusivament en altres centres de treball d’altres empreses que han estat obligades al tancament i/o suspensió d’activitats ?

 L’Estatut dels Treballadors preveu que l’empresa pot decidir suspendre els contractes de treball o reduir la jornada, degut a l’existència d’una força major. La força major temporal com causa de suspensió dels contractes de treball, exigeix un requisit de procediment, consistent en que la mateixa ha de ser prèviament constatada per l’autoritat laboral en un expedient de regulació d’ocupació, qualsevol quin sigui en nombre de persones treballadores afectades.

El procediment s’inicia mitjançant sol·licitud de l’empresa adreçada a l’autoritat laboral competent, acompanyada dels mitjans de prova que estimi necessaris, i simultània comunicació als representants legals dels treballadors, els quals ostenten la condició de part interessada en la totalitat de la tramitació del procés. L’autoritat laboral ha de recavar, amb caràcter preceptiu, informe de la ITSS i ha de dictar una resolució en el termini màxim de 5 dies a comptar des de la data d’entrada de la sol·licitud en el registre.

La resolució de l’autoritat laboral ha de limitar-se a constatar l’existència da la força major al·legada per l’empresa, corresponent a l’empresa la decisió sobre l’extinció dels contractes o de l’aplicació de  mesures de suspensió dels contractes o reducció de jornada, que sortiran efectes des de la data del fet causant de la força major. L’empresa ha de donar trasllat de la decisió als representants dels treballadors i a l’autoritat laboral.

En el cas d’extinció, l’autoritat laboral que constati la força major pot acordar que la totalitat o una part de la indemnització sigui satisfeta pel Fons de Garantia Salarial, sense perjudici del dret d’aquest a rescabalar-se de l’empresari.

Faltarà veure si dins de les mesures que el govern de l’estat té previstes, es decideix flexibilitzar i agilitzar aquests tràmits, millorar les prestacions de l’atur dels treballadors que vegin suspès o reduït el contracte de treball per causa de força major pel covid-19 i agilitzar el procés de reconeixement de prestacions, ajudar a les empreses o bonificar la quota empresarial de la seguretat social durant aquests períodes de suspensió de contractes o reducció de jornada.

La recomanació per a l’empresa es presentar tant aviat com sigui possible la sol·licitud davant de l’autoritat laboral i restar a l’espera de la resposta de l’administració. Els treballadors afectats per una suspensió del contracte o reducció de jornada, no podran fer cap sol·licitud de prestacions d’atur fins que no hi hagi una resposta de l’administració a la sol·licitud efectuada per l’empresa.

Que passa si el meu centre de treball o activitat es veuen afectats, de manera indirecta, per les conseqüències de la situació de l’estat d’alarma pel coronavirus ?

En el cas que l’estat d’alarma afecti de manera considerable a l’activitat de l’empresa,  sense estar obligada al tancament, es considera que l’empresa no podrà acudir al procediment de sol·licitud de la constatació de l’existència d’una força major, i, podrà iniciar altres mesures que li permetin ajustar la plantilla a les seves necessitats actuals.

Entre d’altres, les següents:

 • Acord individual amb la persona treballadora per modificar qualsevol aspecte de la relació contractual  que permeti superar la situació, que pot ser temporal o indefinida.
 • Extinció individual o col·lectiva del contracte de treball per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció.
 • Suspensió o reducció de contractes per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció.
 • Modificació substancial de condicions de treball, de caràcter individual o col·lectiu, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció.

 

Les mesures d’extinció de contractes de treball o de modificació substancial de les condicions de treball han de ser col·lectives, essent necessari la tramitació d’un Expedient de Regulació d’Ocupació, quan la mesura afecta almenys a un nombre de 10 treballadors en empreses que ocupin a menys de 100 treballadors, o el 10 per 100 del nombre de treballadors en empreses que ocupin entre 100 i 300 treballadors, o 30 treballadors en les empreses que ocupin a més de 300 treballadors.

En qualsevol cas, l’empresa, segons les seva capacitat econòmica i la seva capacitat organitzativa que disposi, així com capacitat de negociació amb les persones treballadores, pot superar aquesta situació amb altres mesures que li permetin mantenir la seva activitat i/o sense que la gestió de la crisi afecti a la situació dels treballadors, introduint per exemple mesures de flexibilitat en la jornada o en el calendari laboral, o introduint per exemple  el teletreball que permeti la continuïtat de la prestació laboral, o altres, sense necessitat d’acudir a alguna de les altres mesures comentades anteriorment.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre les qüestions comentades en la present nota informativa.