Actualment esteu veient Laboral. Principals mesures laborals recollides en l’acord programàtic del nou Govern

Laboral. Principals mesures laborals recollides en l’acord programàtic del nou Govern

Elaborar un nou Estatuts dels Treballadors, reforçar el control de la contractació a temps parcial i la revisió o derogació de la reforma laboral de 2012, són algunes de les mesures que PSOE i Unides Podem van acordar el 30 de desembre de 2019 per formar un Govern de coalició.

A continuació informem de manera sintètica, de les mesures laborals claus que conté aquest acord, l’abast definitiu és encara una incògnita.

 1. Elaborar un nou Estatut dels Treballadors. En l’acord s’estableix que es podrà constituir un grup de treball per a la seva redacció, integrat per experts i expertes de reconegut prestigi, de l’àmbit acadèmic i professional.
 2. Modificar l’ET en matèria de contractació i subcontractació laboral. Reducció de les activitats externalizables de l’empresa, limitant-se la subcontractació a serveis especialitzats aliens a l’activitat principal de l’empresa
 3. Contractació laboral
  • Revisió dels contractes formatius i aprovació i desenvolupament de l’Estatut del Becari perquè el seu ús respongui a finalitats exclusivament formatives. Impulsaran la millora de les seves retribucions i limitaran l’encadenament de períodes de pràctiques i establint un percentatge màxim de becaris i becàries en les empreses.
  • Recuperar els drets laborals en els processos de modificació substancial de les condicions de treball, revisant les causes i el procediment, garantint la seva reversibilitat i el seu caràcter negociat.
  • Simplificar i reordenar el menú de contractes de treball. Reforçaran el principi de causalitat en la contractació temporal i les sancions aplicables al seu ús fraudulent de manera que la contractació indefinida sigui la forma ordinària d’accés a l’ocupació, promovent les reformes legislatives necessàries per a això.
  • Explorar les opcions possibles per reduir la dualitat, afavorint l’ús del contracte fix discontinu per a activitats cícliques i estacionals.
  • Limitar la capacitat de modificació unilateral de les condicions de del contracte per part de l’empresa
  • Reforçar el principi de causalitat en la contractació temporal i les sancions aplicables a la seva ús fraudulent.
  • Reforçar el control de la contractació a temps parcial.
 4. Derogar les limitacions a l’àmbit temporal del conveni col·lectiu. Reinstauració de l’anomenada ultraactivitat dels convenis col·lectius perquè mantinguin i perpetuïn la seva vigència de forma indefinida fins que una nova norma col·lectiva posterior sigui negociada i acordada.
 5. Derogar la prioritat aplicativa dels convenis d’empresa sobre els convenis sectorials. Prevaldran els convenis sectorials -ja siguin provincials, autonòmics o estatals- sobre els convenis d’empresa en els seus aspectes més rellevants: salari, jornada i resta de condicions laborals.
 6. Revisar el mecanisme d’inaplicació dels convenis col·lectius, orientant gairebé exclusivament a l’anomenat “desvinculació salarial” quan concorrin causes econòmiques greus a l’empresa.
 7. Proposta d’eliminació de l’acomiadament objectiu per absentisme derivat de baixes per malaltia i la revisió de la delimitació de les causes econòmiques tècniques, organitzatives i de producció.
 8. Salari Mínim Interprofessional (SMI). Es pujarà l’SMI fins a aconseguir progressivament el 60% del salari mitjà a Espanya tal com recomana la Carta Social Europea. Es convocarà la taula del Diàleg Social a l’objecte de promoure un acord que serà la base per a la proposta de Govern. Es crearà una Comissió assessora del Ministeri de Treball i a disposició al diàleg social, composta per professionals de reconegut prestigi, acadèmics i representants dels sindicats i empresaris, que estudiarà l’evolució de l’SMI. Per a la seva anàlisi es tindran en compte, entre altres qüestions, l’índex de preus de consum, la productivitat mitjana nacional assolida, l’increment de la participació de la feina en la renda nacional, i la conjuntura econòmica general.
 9. Reducció de les Bonificacions de quotes a la Seguretat Social
 10. Conciliació i violència en el treball
  • Es promourà un pacte social i polític per la racionalització dels horaris, que inclourà una Llei d’usos de el temps i racionalització dels horaris. Tot això ens permetrà reorganitzar completament els temps de treball, oci i cures.
  • Dret a la desconnexió i l’adequada gestió de el temps de treball dins de la normativa laboral, així com a la protecció efectiva en casos d’embaràs i lactància.
  • Ratificació de la Carta Social Europea revisada i el Protocol addicional a la Carta Social Europea i el Conveni 190 de l’OIT sobre l’eliminació de la violència i l’assetjament en el món de la feina, de 21 de juny de el 2019.
 11. Empleades de la Llar. Culminaran amb caràcter prioritari la plena integració en el Règim General de la Seguretat Social de les empleades de la llar al llarg de la legislatura. Signaran i ratificaran el Conveni nombre 189, de 2011, de l’Organització Internacional del Treball sobre les treballadores i els treballadors domèstics.
 12. Prevenció de Riscos Laborals S’actualitzarà el catàleg de malalties professionals, així com el procediment de notificació de l’accident de treball. A més, s’avaluarà amb especial atenció a la prevenció de nous riscos associats a l’ús de les TIC, els psicosocials i de determinades substàncies químiques nocives per a la salut, així com la creixent digitalització i robotització i les noves formes d’organització de la feina. Així mateix, s’incorporarà la perspectiva d’impacte de gènere en la prevenció de riscos laborals.
 13. Impuls de la lluita contra el frau laboral (Inspecció de Treball) Per a això s’apostarà per l’ús de les noves tecnologies, automatitzant i connectant processos i Big Data de diverses unitats administratives i reforçant el sistema de control i sancionador. Els esforços se centraran en tres àrees:
  • l’abús de la contractació temporal concatenada sobre un mateix treballador o treballadora, o un mateix lloc de treball;
  • l’ús fraudulent de el contracte a temps parcial amb jornades no declarades i
  • identificar relacions extra laborals que s’haurien d’articular a través de contractes de treball com ara falsos autònoms, falsos cooperativistes i falsos becaris.

Perseguiran el frau dels falsos autònoms, prestant especial atenció a les situacions en què els ingressos obtinguts pels treballadors i les treballadores procedeixin d’un únic client o ocupador.

 

Si està interessat / da en conèixer millor la nostra organització i els nostres serveis, pot sol·licitar cita prèvia, telèfon 934674467 en horari de 8:00 a 17:00 hores de dilluns a dijous i divendres de 8 a 14:00 hores.

Si vol rebre les nostres novetats, subscriviu-vos a la nostra newsletter.