Actualment esteu veient Li expliquem les retribucions d’administradors

Li expliquem les retribucions d’administradors

Els socis i administradors poden rebre diferents tipus de remuneració, però…

  • Quina retenció s’aplica en cada cas? 
  • Com planificar aquestes retribucions perquè les empreses familiars puguin aplicar els incentius previstos en la llei?

 

1.- Retribucions deduïbles de la despesa

Si un soci és administrador de la seva empresa i al mateix temps treballa en ella, a l’hora de determinar la deduïbilitat de les retribucions que percebi en l’Impost de societats cal indicar el següent:

  • Les retribucions per fer el seu treball diari en l’empresa, és a dir, com a empleat, són una despesa deduïble.
  • Les percebudes per l’acompliment de funcions directives i per exercir el càrrec d’administrador (signar els comptes anuals, assistir a les juntes de socis…) són una despesa deduïble, sempre que aquestes retribucions vengen recollides en els estatuts.

 

Les retencions que podem aplicar en aquest cas, a compte de l’IRPF del perceptor són les següents:

  • Empleat . Si el soci desenvolupa el seu treball diari en l’empresa (per exemple és comercial) en general el sou per tals funcions se sotmet a una retenció variable com la de la resta de les nòmines [LIRPF, art. 101.1] .
  • Administrador . Les retribucions que percebi per exercir el càrrec d’administrador queden sotmeses a un tipus de retenció fix del 35%. No obstant això, si l’empresa factura menys de 100.000 euros, la retenció és del 19% [LIRPF, art. 101.2; RIRPF, art. 80.1.3r] . 

 

2.- Incentius del règim d’empresa familiar

Beneficis. Els socis de societats que desenvolupen activitats econòmiques, és a dir, que no són meres societats de tinença de béns, poden gaudir del règim d’empresa familiar i tenir múltiples beneficis. 

Per exemple:

  • Les participacions en aquestes empreses estan exemptes de tributar en l’Impost sobre el Patrimoni [LIP, art. 4.Vuit] . 

Per a poder gaudir dels incentius indicats, s’han de complir els següents requisits [LIP, art. 4.Vuit] :

  • El percentatge de participació del soci en la societat ha de ser d’almenys el 5% de manera individual o del 20% si ostenta la participació al costat de la resta dels membres del grup familiar (cònjuge, ascendents…).

 

Si necessita més informació sobre aquest o altres assumptes, no dubti a contactar amb nosaltres a través del telèfon 93 467 44 67 o enviant un correu a info@sellaresga.com