NOVES TAULES D’AMORTITZACIÓ PER A LES SOCIETATS EN EL 2015

NOVES TAULES D’AMORTITZACIÓ PER A LES SOCIETATS EN EL 2015

D’acord amb la propera reforma fiscal de l’impost sobre societat per 2015 se simplifiquen les taules d’amortització, i s’estableix en una sola taula, el coeficient lineal màxim i el període màxim d’amortització dels elements de l’immobilitzat material, intangible i de les inversions immobiliàries, sense especificació dels diferents tipus d’activitats de les empreses. A més, s’estableix per a totes les empreses, la llibertat d’amortització per als elements de l’immobilitzat material nous, el valor unitari del qual no excedeixi de 300 euros fins al límit de 25.000 euros.

El Projecte de llei de reforma de l’impost sobre societats, actualment en tràmit parlamentari, presenta una nova llei que modifica molts aspectes en relació amb la vigent (el Reial decret legislatiu 4/2004) i que té prevista la seva entrada en vigor el pròxim 1 de gener de 2015, excepte alguna excepció.

Entre moltes altres novetats, els informem de com afectarà aquesta reforma als diferents sistemes d’amortització de l’immobilitzat material, intangible i de les inversions immobiliàries prevista en la Llei de l’impost sobre societats, si bé hem de tenir en compte que es tracta d’un projecte de llei i que pot ser objecte de modificacions o esmenes en el tràmit parlamentari abans de la seva definitiva publicació de la Llei en el BOE.

Deduïbilitat de les amortitzacions

D’acord amb les regles relatives a les amortitzacions que es troben actualment recollides en la Llei de l’impost sobre societats (LIS) i el seu Reglament (RIS), són deduïbles les quantitats que, en concepte d’amortització de l’immobilitzat material, intangible i de les inversions immobiliàries, corresponguin a la depreciació efectiva que sofreixin els diferents elements per funcionament, ús, gaudi o obsolescència.

Per tant, la norma exigeix com a requisit de deduïbilitat de l’amortització que la depreciació sigui efectiva, entenent que aquesta depreciació és efectiva quan es practiqui conforme a algun dels mètodes establerts en la LIS i desenvolupats reglamentàriament.

Mètodes d’amortització legalment establerts

Com ja sabem la normativa estableix diferents mètodes d’amortització, i es poden distingir:

A) Amortització segons taules

Fins el 31-12-2014:

Aquest mètode es fonamenta en l’aplicació dels coeficients d’amortització fixats en les taules aprovades oficialment i recollides en l’annex del RIS.

Aquestes taules estableixen per a cada element patrimonial un coeficient d’amortització lineal màxim i un període màxim d’amortització (del que es deriva el coeficient d’amortització lineal de caràcter mínim).

S’entén, per tant, complert el requisit de depreciació efectiva quan s’apliqui qualsevol d’aquests dos coeficients o qualsevol altre comprès entre ells.

Des de l’01-01-2015

Se simplifiquen les taules d’amortització establint en una sola taula (passant de 646 elements a 34), el coeficient lineal màxim i el període màxim d’amortització dels elements, sense especificació dels diferents tipus d’activitats de les empreses.

 

Taula amortització lineal a partir de l’01-01-2015

Tipus d’element

Coeficient lineal màxim

Període d’anys màxim

Obra civil

Obra civil general.

2%

100

Paviments.

6%

34

Infraestructures i obres mineres.

7%

30

Centrals

Centrals hidràuliques.

2%

100

Centrals nuclears.

3%

60

Centrals de carbó.

4%

50

Centrals renovables.

7%

30

Altres centrals.

5%

40

Edificis

Edificis industrials.

3%

68

Terrenys dedicats exclusivament a runam.

4%

50

Magatzems i dipòsits (gasosos, líquids i sòlids).

7%

30

Edificis comercials, administratius, de serveis i habitatges.

2%

100

Instal·lacions

Subestacions. Xarxes de transport i distribució d’energia.

5%

40

Cables.

7%

30

Resta instal·lacions.

10%

20

Maquinària.

12%

18

Equips mèdics i assimilats.

15%

14

Elements de transport

Locomotores, vagons i equips de tracció.

8%

25

Bucs, aeronaus.

10%

20

Elements de transport intern.

10%

20

Elements de transport extern.

16%

14

Autocamions.

20%

10

Mobiliari i efectes

Mobiliari.

10%

20

Llenceria.

25%

8

Cristalleria.

50%

4

Estris i eines.

25%

8

Motlles, matrius i models.

33%

6

Altres efectes.

15%

14

Equips electrònics i informàtics. Sistemes i programes

Equips electrònics.

20%

10

Equips per a processos d’informació.

25%

8

Sistemes i programes informàtics.

33%

6

Produccions cinematogràfiques, fonogràfiques, vídeos i sèries audiovisuals.

33%

6

Altres elements.

10%

20

 

Quins criteris transitoris s’estableix amb la reforma de l’IS per a l’aplicació del canvi de tipus que tinguessin alguns elements patrimonials adquirits amb anterioritat?

El Projecte de LIS estableix una norma transitòria per a l’aplicació de la taula d’amortització prevista en aquesta Llei en elements patrimonials adquirits amb anterioritat a la seva entrada en vigor a partir de l’01-01-2015. Així, s’estableix que:

 • Per als elements amb coeficient d’amortització diferent del que anaven aplicant, en el període impositiu iniciat a partir de l’01-01-2015 i següents s’aplicarà l’amortització resultant de dividir el net fiscal existent a l’inici d’aquest període entre els anys de vida útil que li resti a l’element segons les noves taules.
 • Quan una entitat estigués aplicant un mètode diferent del lineal, i per la nova taula correspongui un termini diferent d’amortització, podrà optar per aplicar el mètode lineal en el termini que li quedi de vida útil a partir del primer període que s’iniciï a partir de 01-01-2015.
 • Els canvis en els coeficients d’amortització aplicats pels contribuents, que es puguin originar arran de l’entrada en vigor de la nova LIS, es comptabilitzaran com un canvi d’estimació comptable (que implica informació en la Memòria).

B) Amortització segons percentatge constant

Atenció. No hi ha canvis amb la reforma fiscal per 2015. El seu règim seguirà sent el vigent actualment en la LIS i RIS.

Es tracta d’aplicar un percentatge constant sobre la base d’amortització de cada exercici, constituïda pel valor pendent d’amortització o valor comptable de l’element patrimonial. És per això pel que aquest mètode determina quotes d’amortització decreixents.

Aquest mètode d’amortització no serà aplicable a edificis, mobiliari i efectes.

Els passos a seguir per al seu càlcul són:

 • El subjecte passiu escollirà el període en el qual desitja amortitzar el bé. Aquest període estarà comprès, com a límit superior, pel que fixin les taules oficials d’amortització, i com a límit inferior, pel temps en el qual estaria amortitzat el corresponent bé en cas d’aplicar el coeficient màxim que per al mateix fixen les taules oficials.
 • Escollit el període, determinarem el coeficient d’amortització lineal com a resultat de dividir 100 entre el nombre d’anys escollit.
 • El coeficient d’amortització lineal triat es ponderarà en funció dels següents paràmetres:
  • Període d’amortització inferior a 5 anys: 1,5.
  • Període d’amortització igual o més gran de 5 anys i inferior de 8 anys: 2,0.
  • Període d’amortització igual o més gran de 8 anys: 2,5.
 • El coeficient així obtingut no podrà ser menor de l’11%.
 • El coeficient obtingut s’aplicarà sobre el valor pendent d’amortització, obtenint així la quota corresponent. El valor pendent d’amortització serà la diferència entre el valor d’adquisició i l’amortització practicada fins a aquest exercici.
 • El saldo pendent d’amortitzar en l’últim període de vida útil s’amortitzarà íntegrament en aquest període.

 

C) Mètode de nombres dígits

Atenció. No hi ha canvis amb la reforma fiscal per 2015. El seu règim seguirà sent el vigent actualment en la LIS i RIS.

Aquest mètode d’amortització no serà aplicable a edificis, mobiliari i efectes.

Aquest mètode permet determinar quotes d’amortització tant les decreixents com les creixents. Els passos a seguir per al seu càlcul són:

 • La societat escollirà el període en el qual es desitja amortitzar el bé, que podrà ser qualsevol d’entre els compresos entre el màxim i el mínim de taules.
 • Es calcula la suma de dígits. Per a això, prèviament s’assigna un valor numèric, a partir de la unitat, a cadascun dels anys que constitueixen la vida útil o període d’amortització. La suma d’aquests valors determinarà la suma de dígits.
 • A continuació, dividirem el valor a amortitzar entre la suma de dígits obtinguda, i així se’n determina la quota per dígit.
 • La quota d’amortització anual s’obtindrà com a resultat de multiplicar la quota per dígit pel valor numèric que correspongui a cada període:
  • Si l’assignació de cada valor numèric a cadascun dels anys de la vida útil es realitza de forma creixent, obtindrem quotes d’amortització creixents.
  • o En cas contrari, i per tant, ordre decreixent, obtindrem unes quotes d’amortització per nombres dígits decreixents.

Hi ha algun canvi per 2015 en relació amb el règim de llibertat d’amortització?

Sí. Amb efectes des de l’01-01-2015 s’estableix amb caràcter general la llibertat d’amortització per a béns d’escàs valor, de fins a 300 euros de valor unitari, amb un màxim de 25.000 euros anuals. Recordem que amb la norma en vigor això no és possible, encara que les entitats que apliquen el règim d’empreses de reduïda dimensió poden utilitzar alguna cosa similar per a elements de fins a 600,01 euros amb un màxim de 12.000 euros anuals.

No obstant això, desapareixerà la norma anàloga que existeix en l’actualitat, per a pimes, amb valor unitari de 601 euros i màxim anual de 12.020 euros.

Atenció. S’estableix, per a totes les empreses, la llibertat d’amortització per als elements de l’immobilitzat material nous, el valor unitari del qual no excedeixi de 300 euros fins al límit de 25.000 euros.

Deterioracions 2015

Finalment, volem recordar-los que la reforma fiscal, i amb efectes a partir del 2015, estableix la no deduïbilitat de qualsevol deterioració corresponent a qualsevol tipus d’element patrimonial, amb l’excepció de les existències i dels crèdits i partides a cobrar.

Així, no seran deduïbles:

a) La pèrdues per deterioració de l’immobilitzat material, inversions immobiliàries i immobilitzat intangible, inclòs el fons de comerç.

b) Les pèrdues per deterioració dels valors representatius de la participació al capital o en els fons propis d’entitats.

c) Les pèrdues per deterioració dels valors representatius de deute.

No obstant això, el Projecte de LIS estableix que serà deduïble el preu d’adquisició de l’actiu intangible de vida útil indefinida, inclòs el corresponent a fons de comerç, amb el límit anual màxim de la vintena part del seu import. Aquesta deducció no està condicionada a la seva imputació comptable en el compte de pèrdues i guanys.

En definitiva, després d’establir que no seran deduïbles les deterioracions de l’immobilitzat material, inversions immobiliàries i immobilitzat intangible, inclòs el fons de comerç precisa que sí seran deduïbles, amb el límit de la vintena part del seu import, el preu d’adquisició de l’actiu intangible de vida útil indefinida, inclòs el corresponent a fons de comerç, creant confusió quant a la deduïbilitat del fons de comerç.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Una salutació cordial,

Àrea Econòmica

Sellarès Assessors, SL