Actualment esteu veient Pressupostos generals de l’Estat del 2023: mesures fiscals

Pressupostos generals de l’Estat del 2023: mesures fiscals

El 24 de desembre passat es va publicar al BOE la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023. Aquesta Llei es divideix en dos grans blocs, el fiscal i el laboral. En aquest article li parlarem sobre les mesures fiscals més destacades.

Pel que fa a l’IRPF:

– Ampliació de l’opció de reducció als contribuents els rendiments nets del treball dels quals siguin inferiors als 19.848,5€.

– Nova reducció per maternitat que s’aplicarà a dones amb fills menors de 3 anys, que al moment del naixement percebin prestacions per desocupació.

Per a l’IS:

– S’estableix un nou tipus de gravamen del 23% per a les entitats l’import net de les quals de la xifra de negocis del període impositiu anterior sigui inferior a 1 milió d’euros.

– Es podrà realitzar una amortització accelerada, és a dir, les inversions en determinats vehicles elèctrics es podran amortitzar aplicant el doble coeficient màxim previst a la taula d’amortització.

L’IVA es veu afectat per:

– Supòsits d’inversió del subjecte passiu, on s’estén la seva aplicació als lliuraments de deixalles i deixalles de plàstic, i de material tèxtil.

– Per als crèdits incobrables, es rebaixa l’import mínim de la base imposable de l’operació quan el destinatari morós tingui la condició de consumidor final, i s’estén a 6 mesos el termini per recuperar l’IVA des que el crèdit és declarat incobrable.

Si vol saber més sobre aquest tema, no dubti a contactar-nos fent clic a l’enllaç https://www.sellaresga.com/contacto/ .