Prestacions en supòsits de maternitat/paternitat

Les prestacions en supòsits de maternitat/paternitat

 Perquè els treballadors sol·licitin la prestació per maternitat/paternitat, l’empresa els ha de lliurar el certificat d’empresa informant de la situació del treballador, la data d’inici del descans per maternitat/paternitat i altres dades de cotització.

Les prestacions econòmiques per maternitat o paternitat tracten de cobrir la pèrdua de rendes del treball o d’ingressos que sofreixen els treballadors, per compte d’altri o per compte propi, quan se suspèn el seu contracte o s’interromp la seva activitat per gaudir dels períodes de descans per maternitat/paternitat, adopció i acolliment, legalment establerts.

Aquestes prestacions estan incloses dins de l’acció protectora de tots els Règims del Sistema de la Seguretat Social.

A l’efecte de la prestació per maternitat o paternitat, es consideraran situacions protegides el naixement de fill, l’adopció i l’acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple, de conformitat amb el codi civil o les lleis civils de les comunitats autònomes que ho regulin, sempre que, en aquest últim cas, la seva durada no sigui inferior a un any i encara que aquests acolliments siguin provisionals durant el període de suspensió que, per tals situacions, es gaudeixi.

Així mateix, tindrà la consideració de situació protegida, en els mateixos termes establerts per als supòsits d’adopció i acolliment, la constitució de tutela sobre menor per designació de persona física, quan el tutor sigui un familiar que, d’acord amb la legislació civil, no pugui adoptar al menor.

Els informem a continuació en el règim general els aspectes més significatius a tenir en compte en aquestes prestacions per maternitat o paternitat.

1. Prestacions por maternitat

Requisits

Són beneficiaris de la prestació contributiva per maternitat els treballadors per compte d’altri, qualsevol que sigui el seu sexe, que reuneixin els següents requisits:

 • Estar afiliat, en alta o en situació assimilada a l’alta.
 • Acreditar els següents períodes mínims de cotització en funció de l’edat del treballador en la data del part o en la data de la decisió administrativa o judicial d’acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció:
  • Si té menys de 21 anys no s’exigirà període mínim de cotització.
  • Si té complerts els 21 anys i és menor de 26 anys, el període mínim exigit serà de noranta dies cotitzats dins dels set anys immediatament anteriors al moment d’inici del descans. Es considerarà complert aquest requisit si, alternativament, el treballador acredita cent vuitanta dies al llarg de la seva vida laboral amb anterioritat a aquesta última data.
  • Si té complerts els 26 anys, el període mínim de cotització exigit serà de cent vuitanta dies dins dels set anys immediatament anteriors al moment de l’inici del descans. Es considerarà acreditat aquest requisit si, alternativament, el treballador acredita tres-cents seixanta dies cotitzats al llarg de la seva vida laboral amb anterioritat a aquesta última data.
 • En cas de part i amb aplicació exclusiva a la mare biològica, l’edat, a l’efecte de determinar el període mínim de cotització exigit, serà la que tingui complerta la interessada en el moment d’inici del descans, i es pren com a referència el moment del part a l’efecte de verificar l’acreditació del període mínim que, en cada cas, correspongui.
 • En els supòsits d’adopció internacional, quan sigui necessari el desplaçament previ dels adoptants al país d’origen de l’adoptat, l’edat, a l’efecte de determinar el període mínim de cotització, serà la que tinguin complerta els interessats en el moment d’inici del descans, que es podrà començar a gaudir fins quatre setmanes abans de la resolució per la qual es constitueixi l’adopció, i, per verificar si s’acredita aquest període mínim, es prendrà com a referent la data d’aquesta resolució.

Quan el període de descans per maternitat, adopció o acolliment sigui gaudit, simultàniament o successiva, pels dos progenitors, adoptants o acollidors, tots dos seran beneficiaris de la prestació, sempre que reuneixin de forma independent els requisits establerts.

 • En cas de part, si la mare treballadora no reuneix el període mínim de cotització exigit i se li reconeix el subsidi no contributiu, l’altre progenitor, a opció de la mare, podrà percebre el subsidi de naturalesa contributiva durant el període de descans que correspongui, descomptant la durada del subsidi no contributiu que, si escau, hagués correspost, i sempre que aquell acrediti els requisits exigits. Aquest subsidi serà compatible amb el de paternitat.
 • En el cas de treballadors contractats a temps parcial:
  • Es tindran en compte els diferents períodes durant els quals el treballador hagi romàs en alta amb un contracte a temps parcial, qualsevol que sigui la durada de la jornada realitzada en cadascun d’ells.
  • A aquest efecte, el coeficient de parcialitat, que ve determinat pel percentatge de la jornada realitzada a temps parcial respecte de la jornada realitzada per un treballador a temps complet comparable, s’aplicarà sobre el període d’alta amb contracte a temps parcial, sent el resultat el nombre de dies que es consideraran efectivament cotitzats en cada període.
  • Al nombre de dies que resultin se li sumaran, si escau, els dies cotitzats a temps complet, sent el resultat el total de dies de cotització acreditats computables.
  • Una vegada determinat el nombre de dies de cotització acreditats, es procedirà a calcular el coeficient global de parcialitat, i aquest serà el percentatge que representa el nombre de dies treballats i acreditats com cotitzats a temps parcial sobre el total de dies en alta.
  • El coeficient global de parcialitat es calcularà sobre els últims set anys o, si escau, sobre tota la vida laboral.
  • El període mínim de cotització exigit serà el resultat d’aplicar al període regulat amb caràcter general el coeficient global de parcialitat. 

  Situacions assimilades a l’alta

  • La situació legal de desocupació total per la qual es percebi prestació de nivell contributiu.
  • El mes següent al cessament en el càrrec públic o al cessament en l’exercici de càrrec públic representatiu o de funcions sindicals d’àmbit provincial, autonòmic o estatal, que va donar lloc a la situació d’excedència forçosa o situació equivalent, durant el qual ha de sol·licitar-se el reingrés al treball.
  • El trasllat del treballador per l’empresa fora del territori nacional.
  • Per als col·lectius d’artistes i professionals taurins, els dies que resultin cotitzats per aplicació de les normes que regulen la seva cotització, els quals tindran la consideració de dies cotitzats i en situació d’alta, encara que no es corresponguin amb els de prestació de serveis.
  • El període corresponent a vacances anuals retribuïdes que no hagin estat gaudides amb anterioritat a la finalització del contracte.
  • Vaga legal i tancament patronal (alta especial).
  • Els períodes considerats com de cotització efectiva respecte de les treballadores que siguin víctimes de violència de gènere.
  • El conveni especial amb la Seguretat Social per a diputats i senadors de les Corts Generals i diputats del Parlament Europeu i el conveni especial amb la Seguretat Social per als membres dels Parlaments i Governs de les comunitats autònomes.
  • Els períodes entre campanyes dels treballadors fixos discontinus, que no percebin prestacions per desocupació de nivell contributiu, sense perjudici de la meritació de la prestació quan es produeixi el reinici de l’activitat. 

  Quantia de la prestació

  • La prestació contributiva per maternitat consistirà en un subsidi equivalent al 100 per 100 de la base reguladora corresponent.
  • En cas de part múltiple i d’adopció o acolliment de més d’un menor, realitzats de forma simultània, es concedirà un subsidi especial per cada fill o menor acollit, a partir del segon, igual al que correspongui percebre pel primer, durant el període de sis setmanes, immediatament posteriors al part, o, quan es tracti d’adopció o acolliment a partir de la decisió administrativa o judicial d’acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció. 

  Base reguladora 

  • La base reguladora serà el resultat de dividir la base de cotització per contingències comunes del mes anterior al de la data d’inici del període de descans per maternitat, pel nombre de dies al fet que aquesta cotització es refereix. No obstant això, durant el gaudi dels períodes de descans en règim de jornada a temps parcial, la base reguladora es reduirà en proporció inversa a la reducció que hagi experimentat la jornada laboral.

  No obstant l’anterior, el subsidi es podrà reconèixer mitjançant resolució provisional per l’entitat gestora amb l’última base de cotització que consti a les bases corporatives del sistema. Si la base de cotització del mes anterior a l’inici del descans fos diferent de la utilitzada en la resolució provisional, es recalcularà la prestació i s’emetrà resolució definitiva. Si la base no hagués variat, la resolució provisional serà definitiva en un termini de tres mesos des de la seva emissió.

  • En el cas de treballadors contractats a temps parcial la base reguladora serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització acreditades en l’empresa durant els dotze mesos immediatament anteriors a la data d’inici de la suspensió laboral, entre 365. En cas de ser menor l’antiguitat del treballador en l’empresa, la base reguladora serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització acreditades entre el nombre de dies naturals al fet que aquestes corresponguin. La prestació s’abonarà cada dia en els quals el treballador romangui en la situació de descans per maternitat.
  • En el cas de treballadors contractats per a la formació i l’aprenentatge, la base reguladora serà equivalent al 75 per cent de la base mínima de cotització vigent.
  • Quan el període de descans per maternitat, adopció o acolliment familiar sigui gaudit simultàniament o successiva per tots dos progenitors, adoptants o acollidors, la prestació es determinarà per a cadascun en funció de la seva respectiva base reguladora. 

  Naixement del dret

  A partir del mateix dia que comenci el període de descans corresponent. 

  Durada

  • En el supòsit de part, setze setmanes, ampliables, si el part és múltiple, en dues setmanes més per cada fill a partir del segon. Així mateix, s’ampliarà en dues setmanes addicionals per discapacitat del fill. El període de suspensió es distribuirà a opció de la interessada sempre que sis setmanes siguin immediatament posteriors al part.

  Sense perjudici de les sis setmanes immediates posteriors al part de descans obligatori per a la mare, en el cas que tots dos progenitors treballin, la mare, en iniciar-se el període de descans per maternitat, podrà optar perquè l’altre progenitor gaudeixi d’una part determinada i ininterrompuda del període de descans posterior al part, bé de forma simultània o successiva amb el de la mare. No obstant això aquesta opció podrà ser revocada per la mare si sobrevenen fets que facin inviable la seva aplicació, tals com absència, malaltia o accident de l’altre progenitor, abandó de família, separació, violència de gènere o altres causes anàlogues. L’altre progenitor podrà seguir fent ús del període de suspensió per maternitat inicialment cedit, encara que en el moment previst per a la reincorporació de la mare a la feina es trobi en situació d’incapacitat temporal.

  • En el supòsit de defunció del fill, el període de suspensió no es veurà reduït, tret que, una vegada finalitzades les sis setmanes de descans obligatori, la mare sol·licités reincorporar-se al seu lloc de treball. En el cas de defunció de la mare, amb independència que realitzés o no alguna feina, l’altre progenitor podrà fer ús de la totalitat o, si escau, de la part que resti del període de suspensió, computat des de la data del part, i sense que es descompti la part que la mare hagués pogut gaudir amb anterioritat al part.

  Quan la mare hagués optat perquè l’altre progenitor gaudeixi d’una part del període de descans per maternitat i en cas que mori abans d’haver-lo completat, la mare podrà ser beneficiària del subsidi  per la part del període de descans que restés fins a aconseguir la durada màxima corresponent, fins i tot encara que ja s’hagués reincorporat a la feina amb anterioritat.

  • En el cas que la mare no tingués dret a suspendre la seva activitat professional amb dret a prestacions d’acord amb les normes que regulin aquesta activitat, l’altre progenitor tindrà dret a suspendre el seu contracte de treball pel període que hagués correspost a la mare, la qual cosa serà compatible amb l’exercici del dret a la paternitat.
  • En els casos de part prematur i en aquells altres supòsits en què el nounat necessiti hospitalització a continuació del part, es podrà interrompre el període de suspensió per maternitat, a petició de la mare, o en defecte d’això, de l’altre progenitor, una vegada completat el període de suspensió obligatòria per a la mare de sis setmanes posteriors al part. Es podrà reprendre a partir de la data de l’alta hospitalària del menor i el subsidi per maternitat es percebrà en la mateixa quantia en què  s’estigués abonant abans de la interrupció. Quan el nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, per un període superior a set dies, la prestació s’ampliarà en tants dies com el nounat es trobi hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes addicionals. A aquests efectes, es tindran en compte els internaments hospitalaris iniciats durant els trenta dies naturals següents al part.
  • En els supòsits d’adopció i acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple, sempre que, en aquest últim cas, la seva durada no sigui inferior a un any, i encara que aquests acolliments siguin provisionals, de menors de sis anys o de menors d’edat que siguin més grans de sis anys quan es tracti de menors discapacitats o que per les seves circumstàncies i experiències personals o per provenir de l’estranger, tinguin especials dificultats d’inserció social i familiar degudament acreditades pels serveis socials competents, la durada de la prestació serà de setze setmanes ininterrompudes, ampliables en el supòsit d’adopció o acolliment múltiple en dues setmanes més per cada fill o menor acollit a partir del segon, explicades a l’elecció del treballador, bé a partir de la decisió administrativa o judicial d’acolliment, bé a partir de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció.

  En el supòsit de discapacitat del menor adoptat o acollit la suspensió del contracte tindrà una durada addicional de dues setmanes.

  En cas que tots dos adoptants o acollidors treballin, el període de suspensió es distribuirà a opció dels interessats, que podran gaudir-lo de forma simultània o successiva, sempre amb períodes ininterromputs i amb els límits assenyalats.

  • En els supòsits d’adopció internacional, quan sigui necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d’origen de l’adoptat, el període de suspensió corresponent podrà iniciar-se fins quatre setmanes abans de la resolució per la qual es constitueix l’adopció.
  • En els casos de gaudi simultani de períodes de prestació, la suma no podrà excedir de les setze setmanes previstes o de les que corresponguin en cas de part múltiple o adopció o acolliment múltiples o per discapacitat del fill o del menor adoptat o acollit.
  • Els períodes citats es podran gaudir en règim de jornada completa o a temps parcial, previ acord entre els empresaris i els treballadors afectats i de conformitat, si escau, amb el que estableixin els convenis col·lectius. 

  Extinció

  El dret al subsidi per maternitat s’extingirà per alguna de les causes següents:

  • Pel transcurs dels terminis màxims de durada dels períodes de descans.
  • Quan el període de descans sigui gaudit exclusivament per un dels progenitors, adoptants o acollidors per la reincorporació voluntària a la feina del beneficiari del subsidi amb anterioritat al compliment del termini màxim de durada de l’esmentat període de descans.
  • En el supòsit de gaudi successiu o simultani per tots dos progenitors, adoptants o acollidors, per la reincorporació voluntària a la feina d’un d’ells o de tots dos, amb anterioritat al compliment dels terminis màxims de durada dels períodes de descans corresponents. En aquest cas, la part que restés per completar-los incrementarà la durada del subsidi al fet que tingués dret l’altre beneficiari.
  • Per la defunció del beneficiari, tret que pugui continuar el gaudi del període de descans el progenitor, adoptant o acollidor supervivent.
  • Per adquirir el beneficiari la condició de pensionista de jubilació o per incapacitat permanent, sense perjudici del gaudi del període de descans restant per l’altre progenitor. 

  Denegació, anul·lació o suspensió

  • Quan el beneficiari hagués actuat fraudulentament per obtenir o conservar la prestació.
  • Quan el beneficiari treballés per compte propi o alie durant els corresponents períodes de descans, excepte la percepció d’un subsidi per maternitat en règim de jornada a temps parcial. 

  Maternitat i desocupació

  • Quan el treballador es trobi en situació de maternitat  i s’extingeixi el seu contracte, seguirà percebent la prestació per maternitat  fins que s’extingeixi aquesta situació, passant llavors a la situació legal de desocupació i a percebre, si reuneix els requisits necessaris, la corresponent prestació. En aquest cas no es descomptarà del període de percepció de la prestació per desocupació de nivell contributiu el temps que hagués romàs en situació de maternitat.
  • Quan el treballador estigui percebent la prestació per desocupació total i passada a la situació de maternitat percebrà la prestació per aquesta última contingència en la quantia que correspongui, gestionada directament per l’entitat gestora, i se suspendrà la prestació per desocupació. Una vegada extingida la prestació per maternitat, es reprendrà la prestació per desocupació, per la durada que restava per percebre i la quantia que corresponia en el moment de la suspensió.

   

  Gestió i documentació

  • La gestió correspon a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, que realitzarà el pagament del subsidi, sense que hi hagi cap tipus de col·laboració en la gestió per part de les empreses.
  • El pagament del subsidi es realitzarà per períodes vençuts. El subsidi especial, en cas de part múltiple, serà abonat en un sol pagament al final del període de sis setmanes posteriors al part i, en els supòsits d’adopció o acolliment múltiples, al final de les sis setmanes immediatament posteriors a la decisió administrativa o judicial d’acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció.
  • El facultatiu del Servei Públic de Salut expedirà un informe de maternitat que serà presentat davant l’Institut Nacional de la Seguretat Social en sol·licitar la prestació.

  Documentació

  Acreditació d’identitat dels sol·licitants, i del representant legal si n’hi hagués, mitjançant la següent documentació en vigor:

  • Espanyols: document nacional d’identitat (DNI).
  • Estrangers: passaport o, si escau, document d’identitat vigent al seu país i NIE (Número d’Identificació d’Estranger) exigit per l’AEAT a l’efecte de pagament.

  Documentació acreditativa de la representació legal, si escau.

  Certificat de l’empresa informant de la situació del treballador, la data d’inici del descans per maternitat/paternitat i altres dades de cotització.

  Justificants del pagament de cotitzacions dels últims 2 mesos, per a treballadors obligats a l’ingrés de les quotes. 

  Supòsit especial de maternitat (subsidi no contributiu)

  • Seran beneficiàries del subsidi no contributiu per maternitat les treballadores que, en cas de part, reuneixin tots els requisits establerts per accedir a la prestació contributiva per maternitat excepte el període mínim de cotització exigit.
  • La quantia de la prestació serà igual al 100 per 100 de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) vigent a cada moment, tret que la base reguladora fos de quantia inferior, en aquest cas es prendrà aquesta.
  • La durada de la prestació serà de 42 dies naturals a comptar des del part. Aquesta durada s’incrementarà en 14 dies naturals en els casos de naixement de fill en una família nombrosa o en la qual, amb aquest motiu, n’adquireixi la condició, o en una família monoparental, o en els supòsits de part múltiple, o quan la mare o el fill estiguin afectats de discapacitat en un grau igual o superior al 65 per 100. L’increment de la durada és únic, sense que procedeixi la seva acumulació quan concorrin dues o més circumstàncies de les assenyalades.
  • A l’efecte de la consideració de la família nombrosa, s’estarà al que es disposa en la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.
  • S’entendrà per família monoparental la constituïda per un sol progenitor amb el qual conviu el fill nascut i que constitueix el sustentador únic de la família.
  • S’entendrà que existeix part múltiple quan el nombre de nascuts sigui igual o superior a dos.
  • La gestió correspon a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, que realitzarà el pagament del subsidi, sense que hi hagi cap altra forma de col·laboració en la gestió per part de les empreses.
  • El pagament del subsidi es realitzarà per períodes vençuts.
  • El facultatiu del Servei Públic de Salut expedirà un informe de maternitat que serà presentat davant l’Institut Nacional de la seguretat Social en sol·licitar la prestació.

  2. Paternitat 

  Requisits

  Seran beneficiaris del subsidi per paternitat els treballadors que reuneixin els requisits següents:

  • Estar afiliat, en alta o en situació assimilada a l’alta.
  • Tenir cobert un període mínim de cotització de cent vuitanta dies, dins dels set anys immediatament anteriors a la data d’inici d’aquesta suspensió, o, alternativament, tres-cents seixanta dies al llarg de la seva vida laboral amb anterioritat a l’esmentada data.
  • En el cas dels treballadors contractats a temps parcial, per acreditar el període mínim de cotització s’aplicaran les mateixes regles que en maternitat.
  • En el supòsit de part, el subsidi correspon en exclusiva a l’altre progenitor. En els supòsits d’adopció o acolliment, aquest dret correspondrà només a un dels progenitors, a elecció dels interessats; no obstant això, quan el període de descans per maternitat establert per a aquests supòsits sigui gaudit íntegrament per un dels progenitors, el dret a la suspensió per paternitat únicament podrà ser exercit per l’altre.

   

  Situacions assimilades a l’alta

  Igual que en la maternitat  contributiva. 

  Quantia de la prestació

  Igual que en la maternitat  contributiva. 

  Naixement del dret

  A partir del mateix dia en què comenci el període de suspensió corresponent. 

  Durada i extinció

  • En els supòsits de naixement de fill, adopció o acolliment la suspensió serà de tretze dies ininterromputs, ampliables en el supòsit de part, adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill o menor acollit a partir del segon. No obstant això si el nou naixement, adopció o acolliment es produeix en una família nombrosa o s’adquireix aquesta condició amb el nou naixement, adopció o acolliment o quan en la família existís prèviament una persona amb discapacitat, en un grau igual o superior al 33 per 100, la suspensió serà de vint dies.

  Aquesta durada s’ampliarà en el supòsit de part, adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon.

  També tindrà una durada de vint dies ininterromputs quan el fill nascut, adoptat o menor acollit tingui una discapacitat en un grau igual o superior al 33 per 100.

  Aquesta suspensió és independent del gaudi compartit dels períodes de descans per maternitat.

  • Aquest dret es podrà exercir durant el període comprès des de la finalització del permís per naixement de fill, o des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o a partir de la decisió administrativa o judicial d’acolliment, fins que finalitzi el període de descans de maternitat per part, adopció o acolliment, o immediatament després de la finalització d’aquest període.
  • La  suspensió de contracte es podrà gaudir a jornada completa o en règim de jornada parcial d’un mínim del 50 per 100 previ acord entre empresari i treballador.
  • El subsidi per paternitat s’extingirà pel transcurs del termini de durada establert, per reincorporació voluntària al treball, per causar el beneficiari pensió de jubilació o d’incapacitat permanent, o per defunció del beneficiari. 

  Denegació, anul·lació o suspensió

  Igual que en la maternitat. 

  Paternitat i desocupació

  Igual que en la maternitat. 

  Gestió i documentació

  • La gestió correspon a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, que realitzarà el pagament del subsidi, sense que hi hagi cap forma de col·laboració en la gestió per part de les empreses.
  • El subsidi s’abonarà en un únic pagament, encara que no hagi finalitzat el gaudi del període de descans

  Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.