Actualment esteu veient Prevenció del Blanqueig de Capitals… Tenim novetats?

Prevenció del Blanqueig de Capitals… Tenim novetats?

Prevenció del Blanqueig de Capitals… Tenim novetats?

En tenim! El proppassat dia 31 d’agost es va aprovar el Real Decret-Llei d’urgència 11/2018 publicat en el BOE en data 4 de setembre de 2018 als efectes d’aprovar la transposició de la quarta  Directiva Europea número 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell de data 20 de maig de 2015 que tracta aquesta matèria, recordem aquesta Directiva modificava la Llei 10/2010 de Prevenció del Blanqueig de Capitals i de Finançament del Terrorisme.

Perquè és aprovat d’urgència? Per incorporar sense més dilacions, el nostre ordenament jurídic espanyol a la normativa europea i la finalitat d’aquesta unificació normativa és, principalment, addicionar obligacions, a les ja establertes, a la llei espanyola en matèria de llicència o registre dels prestadors de serveis a societats, endurir el règim sancionador i regular els diferents canals de denúncia aportant una major protecció de les persones.

Amb quins objectius?

Reforçar l’obligació de prendre mesures de diligencia reforçades respecte aquells països que la Comissió Europea llistarà i publicarà.

Tanmateix, es redefineix el concepte de Persones de Responsabilitat Pública (PRP) desapareixent la distinció entre internacional i nacional. El RDL aprovat detalla les persones que s’inclouen en aquesta figura i regula les seves obligacions.

Un altre objectiu important i, que afecta especialment, als comerciants de béns que fan ús  de l’efectiu com a mitjà de pagament, és l’obligatorietat per aquests casos, d’acomplir amb les obligacions de prevenció del blanqueig de capitals que baixen de 15.000 euros a 10.000 euros.

Com comentàvem al inici, s’endureixen les sancions adaptant els nivells màxims establerts per la UE i incorporant noves regles en matèria de publicitat definint també nous tipus infractors. Es modifica el import màxim possible de les sancions a imposar en cas d’incompliment de les obligacions de prevenció.

Respecte els canals de denúncia, l’objectiu de la nova norma, és definir un sistema de comunicació o denúncia d’aquelles infraccions que tinguin caràcter confidencial.

Es regula la creació d’un nou registre de prestadors de serveis a societats ampliant els prestadors de serveis a fideïcomisos. Important remarcar coma novetat, que totes aquelles persones físiques o jurídiques que prestin serveis, ja sigui de forma empresarial o professional, respecte les activitats relacionades a la llei, hauran d’inscriure’s, prèviament al inici de les seves activitats, en el Registre Mercantil competent. Seguidament es regula diferents especificacions al respecte.

Les persones jurídiques a més, com a novetat, hauran de presentar una manifestació de qui són els seus titulars reals en el Registre Mercantil.

Per últim, també a remarcar, es manté l’obligació de conservar la documentació per un termini de 10 anys però, com a novetat, un cop transcorreguts 5 anys des del cessament de la relació, la documentació guardada, només serà accessible per aquells òrgans de control intern o els encarregats de la seva defensa legal.

Per més detall i informació, contactin amb nosaltres.