REGISTRE CENTRAL DE DELINQÜENTS SEXUALS

El passat 28 de juliol de 2015 es va aprovar la Llei 26/2015, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, que corregeix altres lleis relatives a la infància (entre elles la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció del menor) i el 30 de desembre de 2015 es va publicar el Reial Decret 1110/2015 pel qual es regula el Registre central de Delinqüents Sexuals.

La finalitat d’aquestes regulacions és la prevenció i protecció dels menors davant la delinqüència sexual

El dia 1 de març de 2016 ha entrat en funcionament el Registre Central de Delinqüents Sexuals.

Entre les noves mesures aprovades, la principal novetat que afecta a nivell empresarial és l’obligació que tot el personal que treballi amb menors acrediti que no ha estat condemnat per delictes sexuals relacionats amb menors. L’exigibilitat de la certificació es refereix tant a les noves contractacions com als treballadors ja contractats.

Segons el nou redactat de la Llei Orgànica 1/1996, en l’apartat 5è de l’article 13 s’especifica: “Serà requisit necessari per a l’accés i exercici de professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, el no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual i corrupció de menors, així com per tracta de persones. A aquest efecte, qui pretengui l’accés a aquestes professions, oficis o activitats, ha d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació negativa en el Registre Central de Delinqüents Sexuals “.

Què implica aquesta mesura: Aquesta obligació implica que les empreses, associacions i entitats han de sol·licitar als empleats que estiguin treballant en professions, oficis o activitats relacionades amb menors aquesta “Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals”.

Àmbit d’aplicació de la mesura: Totes aquelles empreses, entitats o associacions que treballin amb menors. Escoles i centres docents, centres mèdics, associacions culturals, d’educació o activitats de lleure, entitats esportives, empreses de càtering de menjadors escolars, empreses d’activitats extraescolars, empreses de transport escolar, activitats de catequesi, mainader-a, voluntariat d’ONGs …

On i com se sol·licita el Certificat: A la pàgina web del Ministeri de Justícia està disponible el Model de Sol·licitud de Certificat per Delictes de Naturalesa Sexual. Aquest formulari també està físicament a les gerències territorials del Ministeri de Justícia.

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/ca/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos

La sol·licitud i emissió del Certificat està exempta de taxa. És gratuïta.

Si desitja ampliar aquesta informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres.