Actualment esteu veient Renda i Patrimoni exercici 2018

Renda i Patrimoni exercici 2018

Com cada any per aquestes dates, ens permetem recordar-li la cita amb Hisenda i l’inici de la campanya de RENDA I PATRIMONI de l’exercici 2018.

Les declaracions de l’IRPF i Impost sobre el Patrimoni s’han de presentar, per via electrònica a través d’Internet, entre els dies 2 d’abril i 1 de juliol de 2019, tots dos inclosos, domiciliant el pagament de la totalitat o del primer termini fins el 26 de juny de 2019. En cas de fraccionar el pagament de l’IRPF en dos terminis, el segon s’ha d’ingressar, com a màxim, el dia 5 de novembre de 2019.

Principals novetats i alertes que ha de tenir en compte per a la seva declaració de l’IRPF:

Obligació de declarar. Estan obligats els contribuents que superin els 22.000 € anuals, quan procedeixin d’un sol pagador. Quan procedeixin de més d’un pagador, amb excepcions, la quantitat serà de 12.643 € anuals.

Prestacions per maternitat o paternitat. Amb efectes des del 30 de desembre de 2018 i per a exercicis anteriors no prescrits, estan exemptes: (i) les prestacions per maternitat o paternitat percebudes del règim públic de la Seguretat Social; (ii) les prestacions per maternitat o paternitat percebudes de les mutualitats de previsió social que actuïn com a alternatives al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, amb el límit de la prestació màxima que reconegui la Seguretat Social per a aquests conceptes.

Deducció per maternitat. L’import de la deducció per maternitat es podrà incrementar fins a 1.000 € addicionals quan el contribuent que hi tingui dret hagués satisfet en el període impositiu despeses de custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats.

Pot consultar la relació de documents i dades necessàries per a la confecció de les declaracions esmentades, que detallem de forma orientativa, mitjançant aquest enllaç.

Es pot posar en contacte amb nosaltres per ampliar aquesta informació, així com per sol·licitar cita prèvia amb els assessors, al telèfon 934674467 en horari de 8 a 17 hores de dilluns a dijous i el divendres de 8 a 14 hores.