Actualment esteu veient Canvis a la jubilació forçosa segons la Nova Normativa Laboral

Canvis a la jubilació forçosa segons la Nova Normativa Laboral

La jubilació obligatòria és un tema que ha experimentat canvis recents, especialment amb lentrada en vigor de la Llei 21/2021, de reforma de les pensions. Aquesta legislació ha modificat les clàusules de jubilació forçosa als convenis col·lectius, afectant directament els treballadors majors de 68 anys.


Què implica la jubilació forçosa?


L’Estatut dels Treballadors permet que els convenis col·lectius incloguin clàusules que possibilitin l’extinció del contracte quan un treballador arriba als 68 anys, sempre que es compleixin certs requisits.


La reforma recent prohibeix clàusules que anticipin la jubilació forçosa abans dels 68 anys. A més, s’estableix que la mesura s’ha de vincular a objectius coherents de política d’ocupació, com ara el relleu generacional mitjançant la contractació d’almenys un nou treballador a temps complet.
En casos excepcionals, el límit de 68 anys es pot reduir fins a l’edat ordinària de jubilació, especialment quan la taxa d’ocupació de dones en una activitat econòmica és inferior al 20%. L’aplicació d’aquesta excepció exigeix el compliment de requisits específics, com ara la contractació simultània d’almenys una dona a temps complet.


És crucial estar al corrent de les clàusules de jubilació forçosa als convenis col·lectius, ja que la normativa només s’aplica als acords subscrits a partir de l’1 de gener de 2022. En convenis anteriors, aquestes clàusules es poden aplicar fins a tres anys després de la seva venciment inicial.
Si el vostre conveni col·lectiu ha estat publicat o modificat recentment, és essencial verificar si inclou aquestes clàusules i entendre les obligacions associades. A més, qualsevol canvi en la relació laboral a causa de la jubilació forçosa ha de ser comunicat prèviament als representants legals dels treballadors i al mateix afectat.


Si aquest tema us resulta d’interès no dubteu a contactar amb nosaltres.