Coeficients d’actualització aplicable als Valors Cadastrals per al 2018

  • Autor de l'entrada:
  • Categoria de l'entrada:Sense categoria

 

El passat dia 30 de desembre es va publicar al BOE el Reial Decret-Llei 20/2017, de 29 de desembre, pel qual es prorroguen i aproven mesures tributàries i altre d’ordre social.

El RDL en el seu primer article aprova els coeficients d’actualització dels valors cadastrals per al 2018, i que són els següents:

Any d’entrada en vigor ponència de valors Coeficient d’actualizació
1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 i 1990 1,08
1994 1,07
1995 1,06
1996 1,05
1997, 1998, 1999 i 2000 1,04
2001, 2002 i 2003 1,03
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010 0,96
2011 0,95
2012 0,91

 

Els coeficients s’aplicaran als municipis inclosos en l’ Ordre HFP 885/2017, de 19 de setembre, en els següents termes:

a) Quan es tracti de béns immobles valorats d’acord amb les dades que consten en el Cadastre Immobiliari, s’aplicarà sobre el valor assignat a aquests béns per 2017.

b) Quan es tracti de valors cadastrals notificats en l’exercici 2017, obtinguts de l’aplicació de Ponències de valors parcials aprovades en l’esmentat exercici, s’aplicarà sobre aquests valors.

c) Quan es tracti de béns immobles que hagin tingut alteracions de les seves característiques d’acord amb les dades que consten en el Cadastre Immobiliari, sense que aquestes variacions hagin tingut efectivitat, el coeficient s’aplica sobre el valor assignat a aquests immobles, en virtut de les noves circumstàncies, per la Direcció General de Cadastre, amb aplicació dels mòduls que hagin servit de base pe a la fixació dels valors cadastrals de la resta dels béns immobles del municipi.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.