Actualment esteu veient Quines són les empreses que estan obligades a auditar els seus comptes?

Quines són les empreses que estan obligades a auditar els seus comptes?

  • Autor de l'entrada:
  • Categoria de l'entrada:Informació

Com ja sap, al tancament de l’exercici l’empresari ha de formular els comptes anuals de la seva empresa, els quals comprendran: el Balanç, El Compte de Pèrdues i Guanys, la Memòria, l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net, i l’Estat de Fluxos d’Efectiu.

Segons la normativa vigent a Espanya, diverses circumstàncies determinen quines empreses estan obligades a auditar els seus comptes anuals. L’informe d’ auditoria s’haurà de presentar en el mateix moment en què presenti els seus comptes anuals, és a dir, com a màxim, el 31 de juliol.  Si compleix dos dels següents requisits durant dos exercicis consecutius, la seva empresa ho està:

  • L’import net de la xifra de negoci anual supera els 5.700.000 euros.
  • El total d’actius de l’empresa supera els 2.850.000 euros.
  • El nombre mitjà de treballadors durant l’ exercici és superior a 50.

A més, hi ha altres situacions que també requereixen una auditoria de comptes:

  • Si l’empresa ha rebut subvencions o ajuts de les administracions públiques o de fons de la Unió Europea, per un import total acumulat superior als 600.000 euros durant l’exercici social. 
  • Si durant un exercici econòmic l’empresa ha celebrat contractes amb el Sector Públic, per un import total acumulat superior a 600.000 euros, i això representa més del 50% de l’import net de la seva xifra anual de negocis. 
  • Si l’empresa emet valors admesos a negociació en mercats secundaris oficials, o sistemes multilaterals de negociació, emet obligacions en oferta pública, es dedica de forma habitual a la intermediació financera, és una entitat de crèdit, o es troba en l’àmbit de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades.
  • Si així ho estableixen els estatuts de la societat, si els socis ho acorden en una junta general, o si els socis que representen almenys el 5% del capital social ho demanen al registrador mercantil del domicili social.

Si té dubtes sobre com auditar els seus comptes, o no sap si pels requisits de la llei està obligat a fer-ho, en contacte amb nosaltres i l’ajudarem encantats https://www.sellaresga.com/ca/contacte/