Actualment esteu veient Com funciona el Consell d’Administració en una Societat Limitada?

Com funciona el Consell d’Administració en una Societat Limitada?

Si la vostra empresa és una Societat Limitada (SL) o ha experimentat un creixement amb l’entrada de nous socis, ha de comprendre la gestió i el funcionament dels aspectes primordials per a la societat.

La Llei de Societats de Capital determina si ha d’optar per un administrador únic, dos mancomunats, solidaris o un Consell d’Administració. Avui ens enfoquem en aquesta darrera opció.


El Consell d’Administració ha de tenir de tres a dotze membres, tenint en compte la incorporació d’un president i secretari, essent possible nomenar vicepresident i vicesecretari. L’elecció dels membres es fa amb una votació durant la Junta General de Socis, continuant amb els estatuts i les lleis, aquests tindran les mateixes responsabilitats i drets que els administradors de l’empresa.

El Consell es reuneix trimestralment i reflecteix les seves discussions i decisions en actes signades pel president i el secretari. Es permet fer les reunions per videoconferència i acords escrits. Per evitar problemes legals heu de tenir en compte el següent:

– Convoca les reunions el president. També ho poden fer 1/3 dels membres del Consell d’Administració sol·licitant-ho al president si aquest no ho hagués fet.

– En els estatuts ha de constar de manera específica, quants consellers es requereixen per constituir el Consell.

– Acordar si els estatuts es poden establir amb majoria específica o si requereix que hi hagi més vots a favor o en contra. També és vàlid que en situació d’empat el president del Consell tingui un vot de qualitat.

Per gestionar aquest òrgan administratiu convé nomenar un o més consellers delegats. Si es designa un conseller delegat cal signar un contracte aprovat per dos terços dels membres del Consell. S’hi defineixen les obligacions que se’ls assignaran juntament amb la seva remuneració. No obstant això, hi ha tasques que no es poden delegar, com els informes financers, el nomenament o la convocatòria de les reunions generals.

Un dels avantatges del Consell d’Administració és l’oportunitat de prendre decisions en un procés de discussió i consens entre els consellers, contribuint a agilitzar aquells acords de més rellevància per a la societat. A més a més, no requereixi una unanimitat dels assistents a la sessió i facilita la participació de nous socis a la gestió de la societat.

Com podeu veure es tracta d’un tema de certa complexitat, per tant, us pot venir bé assessorar-vos prèviament. En cas que així ho consideri, us convidem a contactar amb nosaltres, estarem encantats d’ajudar-vos https://www.sellaresga.com/contacto/