Actualment esteu veient Esbrina quines operacions immobiliàries són exemptes de l’IVA

Esbrina quines operacions immobiliàries són exemptes de l’IVA

Les exempcions en l’IVA en lliuraments de béns i prestacions de serveis estan regulades en l’article 20 de la Llei 37/1992 de l’IVA (LIVA). Es tracta d’exempcions limitades perquè els empresaris o professionals que fan aquests lliuraments de béns o prestacions de serveis no repercuteixen IVA, però tampoc poden deduir l’IVA suportat en les compres.

Dins d’aquestes exempcions, podem destacar que la norma recull un ampli règim d’exempcions en matèria immobiliària en la LIVA. Desglossem, a continuació aquestes operacions exemptes de l’IVA:

1️⃣Terrenys no edificables

Estan exempts els lliuraments de terrenys rústics i altres que no tinguin la condició d’edificables, incloses les construccions de qualsevol naturalesa en ells enclavades, que siguin indispensables per al desenvolupament d’una explotació agrària, i els destinats exclusivament a parcs i jardins públics o a superfícies viàries d’ús públic.

2️⃣L’exempció en l’IVA dels segons i ulteriors lliuraments d’edificacions.

Es troben exemptes de l’IVA els segons i ulteriors lliuraments d’edificacions, inclosos els terrenys en què es trobin enclavades, quan tinguin lloc després d’acabada la seva construcció o rehabilitació.

A l’efecte de l’IVA es considera primer lliurament: el fet pel promotor que tingui per objecte una edificació la construcció o la rehabilitació de la qual estigui acabada.

3️⃣L’exempció en l’IVA dels arrendaments i constitució i transmissió de drets reals d’ús i gaudi

D’acord amb la LIVA, estan exempts els arrendaments que tinguin la consideració de serveis conformement al que es disposa en l’article 11 d’aquesta Llei i la constitució i transmissió de drets reals d’ús i gaudi, que tinguin per objecte els següents béns:

➡️Terrenys, incloses les construccions immobiliàries de caràcter agrari utilitzades per a l’explotació d’una finca rústica.

➡️Els edificis o parts dels mateixos destinats exclusivament a habitatges o al seu posterior arrendament per entitats gestores de programes públics de suport a l’habitatge o per societats acollides al règim especial d’entitats dedicades a l’arrendament d’habitatges establert en l’impost sobre societats.